• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Tải về Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2016/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 15/TTr-TTHĐND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X tiến hành một số hoạt động giám sát

1. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, cơ quan thi hành án dân sự, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và nghị quyết của Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố.

Cụ thể: tại các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước; xem xét các báo cáo của các ngành Tòa án nhân dân, Việm Kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

2. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; giám sát và ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Giám sát chuyên đề

a) Việc triển khai thực hiện và kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2011 - 2016) gắn với việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (Par Index) trên địa bàn tỉnh.

b) Về tình hình và công tác xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

c) Việc triển khai và hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phát triển Khoa học và Công nghệ ứng dụng vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội (giai đoạn 2011 - 2016) và định hướng phát triển giai đoạn tới.

d) Việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh giai đoạn 2011 - 2016 và kế hoạch trong giai đoạn tới.

đ) Việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (giai đoạn 2011 - 2016) và những giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong giai đoạn đến.

e) Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2016 (công tác tuyển sinh, điều kiện đào tạo, hiệu quả đào tạo).

g) Việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội miền núi (giai đoạn 2011 - 2016) gắn với rà soát chính sách giao rừng khoán quản cho hộ đồng bào dân tộc, chính sách hỗ trợ sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động triển khai thực hiện chương trình giám sát và tổ chức hoạt động giám sát; các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2017 theo đúng quy định pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn giám sát của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát theo quy định pháp luật.

Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành nghị quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 53/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 23/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328079