• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 53/NQ-HĐND về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

Tải về Nghị quyết 53/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
T
NH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 19 tháng 08 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 VÀ NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh tại Tờ trình số 14/TTr-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 về chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017 của Hội đồng nhân dân tnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017 ca Hội đng nhân dân tnh gồm các nội dung sau:

1. Giám sát tại kỳ họp

- Xẹm xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các Ban của Hội đng nhân dân tnh, Ủy ban nhân dân tnh, Tòa án nhân dân tnh, Viện Kim sát nhân dân tnh và Cục thi hành án dân sự tnh trình tại kỳ họp;

- Xem xét chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu và người được chất vấn;

- Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị ca c tri;

- Xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh về kết qu giám sát gii quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước.

2. Giám sát chuyên đ

2.1. Nội dung giám sát chuyên đề trong 6 tháng cuối năm 2016

(1) Việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đm bảo quốc phòng an ninh năm 2016;

(2) Việc thực hiện Nghị quyết s03/NQ-HĐND ngày 06/5/2016 của HĐND tỉnh về giao ch tiêu sn xuất lúa vụ Đông xuân 2016-2017.

2.2. Nội dung giám sát chuyên đề trong năm 2017

(1) Việc thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ và các văn bn liên quan về chính sách tín dụng đi với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

(2) Việc thực hiện Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tnh về Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tnh Kon Tum giai đoạn 2012-2020, định hướng đến 2025;

(3) Việc thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg , ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 22/11/2013 của Th tướng Chính phvề chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

(4) Việc thực hiện Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020;

(5) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giám định tư pháp;

(6) Việc thực hiện chế độ chính sách đối với ngưi có công với cách mạng;

(7) Việc giải quyết các vụ, việc dân sự năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của Tòa án 2 cấp tại địa phương;

(8) Việc thực hiện Quyết định số 755/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất , đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bảo dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn;

(9) Việc thực hiện Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị tinh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

(10) Việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đm bo quốc phòng an ninh năm 2017;

(11) Việc thực hiện Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của Hội đồng nhân dân tnh Kon Tum về việc thông qua đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông.

Điều 2. Căn cứ Chương trình giám sát của Hội đng nhân dân tnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tnh triển khai và báo cáo kết quả thực hiện theo luật định.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát; thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện với các cơ quan tiến hành giám sát theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban C
ông tác đại biểu quốc hội;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực Hội đồng n
hân dân tnh;
- Ủy ba
n nhân dân tnh;
- Đo
àn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Ủy ban Mặt trận T
quốc Việt Nam tnh;
- Các B
an của Hội đng nhân dân tnh;
- Đại biểu Hội đ
ng nhân dân tnh;
- Các S, ban, ngành đoàn thể ca tỉnh;
- Thư
ng trực HĐND - UBND các huyện, thành ph;
- V
ăn phòng Đoàn Đại biu Quốc hội tnh;
- Văn ph
òng Hội đng nhân dân tnh;
- Văn phòng
y ban nhân dân tnh;
- Báo KonTum;
- Đ
ài Phát thanh - Truyền hình tnh;
- C
ng thông tin điện tử tnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tnh;
- Công báo t
nh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 53/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 19/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 53/NQ-HĐND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328839