• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND về quy định định mức hoạt động phí của Tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Tải về Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2017/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG PHÍ CỦA TỔ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về định mức hoạt động phí của Tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 153/BC-BPC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội dồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về định mức hoạt động phí của Tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Tổ dân cư được thành lập tại các thôn, ấp (đối với xã), khu phố (đối với phường, thị trấn) và khu dân cư (đối với huyện Côn Đảo) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Định mức hoạt động phí của Tổ dân cư

Định mức hoạt động phí hàng tháng của tổ dân cư hệ số là 0,5 mức lương cơ sở/Tổ (như: xăng xe, sổ sách, trà nước để phục vụ trực tiếp các hoạt động thường xuyên của Tổ dân cư).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính;
- TTr. Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- TTr HĐND tỉnh; UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- TTr HĐND và UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- Website HĐND tỉnh;
- Báo Bà Rịa -Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

- Điều này được sửa đổi bưởi Điều 1 Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định định mức hoạt động phí của tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 3. Định mức hoạt động phí của Tổ dân cư

1. Tổ dân cư thuộc các thôn, ấp, khu phố được hưởng mức hoạt động phí với hệ số là 0,5 mức lương cơ sở/tổ/tháng.

2. Tổ dân cư thuộc khu dân cư của huyện Côn Đảo được hưởng mức hoạt động phí với hệ số là 1,0 mức lương cơ sở/tổ/tháng.

3. Nội dung chi của hoạt động phí gồm các khoản như xăng xe, sổ sách, trà nước để phục vụ trực tiếp các hoạt động thường xuyên của Tổ dân cư”.

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bưởi Điều 1 Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 55/2017/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 09/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND

257

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370500