• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Tình hình và kết quả triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2018 (theo Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND) do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Tải về Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2017/NQ-ND

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LP ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN Đ“TÌNH HÌNH VÀ KT QU TRIN KHAI THC HIN CÁC NGUN VN ĐU TƯ CÔNG TRUNG HN GIAI ĐON 2016 - 2018 (THEO NGH QUYT S 56/2016/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2016 CA HĐND TỈNH)”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Hội đng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018;

Xét T trình s 03/TTr-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Tình hình và kết quả triển khai thực hiện các nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2018 (theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh); ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lp Đoàn giám sát "Tình hình và kết quả triển khai thực hiện các nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2018", như sau:

1. Đối tượng chịu sự giám sát: UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố.

2. Phạm vi, nội dung giám sát: Công tác huy động, phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn tỉnh (theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh).

3. Kế hoạch giám sát: Giao Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch chi tiết và thông báo đến các đối tượng chịu sự giám sát để tổ chức thực hiện trong năm 2018.

4. Thành phần Đoàn giám sát: (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định khoản 2 Điều 62 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và các s, ngành, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu - UBTVQH
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, HDND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THC HIN CÁC NGUN VN ĐU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2018 (THEO NGH QUYT S 56/2016/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2016 CA HĐND TNH)
(Ban hành Kèm theo Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh)

I. Thành viên Đoàn giám sát

1. Ông Trần Minh Lực - y viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng đoàn.

2. Ông Lô Văn Lợi - y viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh - Phó Trưởng đoàn.

3. Ông Lô Đình Cẩn - y viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tnh - Thành viên đoàn.

4. Bà Đàng Thị Mỹ Hương - y viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh - Thành viên đoàn.

5. Bà PiNăng Thị Hn - y viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh - Thành viên đoàn.

6. Ông Vũ Ngọc Đương - y viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Thành viên đoàn.

7. Ông Nguyễn Văn Nhựt - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh - Thành viên đoàn.

8. Ông Kiều Như Bổn - Đại biểu HĐND tỉnh, y viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh - Thành viên đoàn.

II. Đại biểu mi tham gia Đoàn giám sát

1. Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

2. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

3. Lãnh đạo Sở Tài chính.

4. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5. Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

6. Thường trực HĐND huyện, thành phố nơi đoàn đến giám sát.

7. Phóng viên Báo Ninh Thun, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 55/2017/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 11/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND

277

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375837