• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

 

Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2019 về Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2020 và dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Nghị quyết 56/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/NQ-ND

Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 VÀ CÁC DỰ ÁN CÓ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu và thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

1. Tổng số các dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hi đt trong năm 2020 là: 20 dự án/1.050,26 ha (chi tiết Danh mục dự án tại Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết).

2. Tng số các dự án có nhu cầu chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác là: 11 dự án/13,26 ha (chi tiết Danh mục dự án tại Phụ lục số 02 kèm theo Nghị quyết)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện;

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- C
ác Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

Phụ lục s 01

STT

Tên dự án

Địa điểm thực hiện

Din tích (ha)

Cơ sở pháp lý

A

DỰ ÁN CHUYỂN SANG TIẾP TỤC THỰC HIỆN NĂM 2020

 

 

I

HUYỆN KON PLÔNG

 

 

 

1

Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Khu vực phía Đông Bắc đô thị Kon Plông

Xã Đăk Long

3,01

Thông báo số 68/TB-HĐND ngày 06/12/2017 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Thông báo số 44/TB-UBND ngày 23/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất năm 2018; Nghị Quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất (diện tích đã thực hiện trong năm 2019 là 1,73ha, diện tích chuyển tiếp thực hiện trong năm 2020 là 3,01 ha)

II

THÀNH PHỐ KON TUM

 

 

 

1

Đầu tư cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất đối với khu tập thể Trần Cao Vân, thành phố Kon Tum

Phường Thống Nhất

0,90

Thông báo số 68/TB-HĐND ngày 06/12/2017 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Thông báo số 44/TB-UBND ngày 23/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất năm 2018; Nghị Quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất

2

Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum

Phường Quang Trung và Phường Quyết Thắng

6,64

Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 05/10/2017 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Thông báo số 44/TB-UBND ngày 23/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất năm 2018

3

Khu tái định cư dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24

Xã Chưng Hreng và phường Thống Nhất

10,91

Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 09/7/2018 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Thông báo số 44/TB-HĐND ngày 23/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất năm 2018; Nghị Quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất

4

Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24

xã Chư Hreng, xã Hòa Bình, phường Trần Hưng Đạo và phường Thống Nhất

23,50

Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 29/3/2017 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất năm 2018; Nghị Quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất

5

Cấp nước sinh hoạt thành phố Kon Tum

Xã Kroong, xã Vinh Quang, phường Ngô Mây

10,80

Thông báo số 13/TB-HĐND ngày 29/3/2017 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất năm 2018

6

Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao

Phường Trường Chinh

24,17

Thông báo số 66/TB-HĐND ngày 30/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất năm 2018; Nghị Quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 24/9/2019 thông qua danh mục thu hồi đất

7

Đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam Sông Đăk Bla thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum

Thành phố Kon Tum

67,00

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 24/9/2019 thông qua danh mục thu hồi đất

8

Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum từ hạng II lên hạng I

Phường Quang Trung

0,10

Thông báo số 31/TB-HĐND ngày 06/8/2017 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất năm 2018; Nghị Quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất

9

Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử ngục Kon Tum

Phường Quang Trung và Phường Quyết Thắng

9,72

Thông báo số 68/TB-HĐND ngày 06/12/2017 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Thông báo số 44/TB-UBND ngày 23/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất năm 2018; Nghị Quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất

10

Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao

Xã Đăk Rơ Wa

330,00

Thông báo số 68/TB-HĐND ngày 23/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Nghị Quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất

11

Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ

Phường Thống Nhất

15,80

Thông báo số 68/TB-HĐND ngày 23/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Nghị Quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất

12

Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị (giai đoạn 1)

Phường Quang Trung

73,10

Thông báo số 68/TB-HĐND ngày 23/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Nghị Quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất

13

Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh

Phường Quyết Thắng

1,03

Thông báo số 69/TB-HĐND ngày 30/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất

14

Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp: Hạng mục xây dựng Khu đô thị Ngô Mây

Phường Ngô Mây

33,00

Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 25/01/2019 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Thông báo số 10/TB-HĐND ngày 14/3/2019 của Thường trực HĐND thông qua danh mục thu hồi đất

15

Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai

Xã Hòa Bình

62,60

Thông báo 09/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Thông báo số 10/TB-HĐND ngày 14/3/2019 của Thường trực HĐND thông qua danh mục thu hồi đất

III

HUYỆN ĐĂK HÀ

 

 

 

1

Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cu hạ tầng Khu vực phía Tây Quốc lộ 14 (đoạn từ Chùa Kỳ Quang đến đường dây 500KV)

Xã Đăk Mar

16,28

Thông báo số 68/TB-HĐND ngày 06/12/2017 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Thông báo số 44/TB-UBND ngày 23/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất năm 2018; Nghị Quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất

IV

HUYỆN IA H'DRAI

 

 

 

1

Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C đoạn từ Trung tâm hành chính huyện Ia H'Drai đến ngã ba Quốc lộ 14C - Sê San 3, huyện la H'Drai

Ia Toi

104,40

Thông báo số 68/TB-HĐND ngày 06/12/2017 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Thông báo số 44/TB-UBND ngày 23/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất năm 2018; Nghị Quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất

V

HUYỆN KON RẪY

 

 

 

1

Hồ chứa nước Đăk Pokei

Xã Đăk Ruồng, Đăk Tờ Re, Đăk Tơ Lung

100,00

Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 19/6/2017 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Nghị Quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất

B

DỰ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI NĂM 2020

 

 

 

I

THÀNH PHỐ KON TUM

 

 

 

1

Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp: Hạng mục xây dựng Khu đô thị Ngô Mây (bổ sung)

Phường Ngô Mây

7,30

Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 25/01/2019 của Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư

2

Đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất phát triển khu sản xuất theo quy hoạch

Xã Chư Hreng và xã Đăk Rơ Wa

150,00

Thông báo 09/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư

 

Tổng cộng

 

1.050,26

 

 

CÁC DỰ ÁN CÓ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Nghị quyết s56/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

Phụ lục số 02

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm xây dựng

Các văn bản pháp lý

Diện tích các loại đất bị ảnh hưởng

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng h (ha)

Đất rừng đc dng (ha)

Cộng

Chuyên trồng lúa nước

Lúa nước còn lại

Lúa nương

Cộng

Có rừng

Không có rừng

Cộng

Có rừng

Không có rừng

I

HUYỆN SA THẦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủy lợi Làng Lung (Đông Hưng) xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy, Ya Xiêr và Ya Ly

Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

0,27

0,27

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đường giao thông kết nối phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm Quốc phòng an ninh từ xã Rờ Kơi huyện Sa Thầy đi xã Sa Loong huyện Ngọc Hồi (giai đoạn 1)

Xã Rờ Koi

Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

0,05

-

0,05

-

-

-

-

-

-

-

II

HUYỆN KON RẪY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24

Xã Tân Lập và Thị trấn Đăk Rve

Quyết định số 1661/QĐ-BGTVT ngày 05/09/2019 của Bộ giao thông vận tải

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đường vào trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện Kon Rẫy

Xã Đăk Ruồng

Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 16/09/2019 của UBND huyện Kon Ry

0,3

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Cầu bê tông đi thôn 6, xã Tân Lập, huyện Kon Ry

Xã Tân Lập

Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 26/08/2019 của UBND huyện Kon Ry

0,05

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Hồ chứa cắt lũ kết hp phát điện Đăk Bla

Xã Đăk Tơ Re

Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000096 ngày 12/10/2011, điều chỉnh lần 1 ngày 13/02/2015 và điều chỉnh tại Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh

1,73

1,73

-

-

-

-

-

-

-

-

III

HUYỆN ĐĂK GLEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trạm Y tế xã Ngọc Linh

Xã Ngọc Linh

Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trạm Y tế xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei

0,12

0,12

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Nhà máy thủy điện Đăk Mi 1 (Điều chỉnh dự án)

Xã Đăk Choong

Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000034 ngày 14/12/2009, Thông báo số 966-TB/TU ngày 24/9/2015 của Tỉnh ủy và Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư số 759/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh

4,04

4,04

-

-

-

-

-

5,08

-

5,08

IV

HUYỆN KON PLÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủy điện Đăk RoBaye

Xã Đăk Long

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 1030/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh

0,08

0,08

-

-

-

-

-

-

-

-

V

HUYỆN TU MƠ RÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủy đin thượng Đăk Psi

Xã Ngọc Yêu

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 696/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh

0,71

0,71

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Tum

Xã Đăk Hà

Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm c quy mô nhỏ Chương trình 135 năm 2019 - 2020 huyện Tu Mơ Rông

0,2

0,20

-

-

-

-

-

-

-

-

V

THÀNH PHỐ KON TUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla

Xã Đăk Hà

Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000096 ngày 12/10/2011, điều chỉnh lần 1 ngày 13/02/2015 và điều chỉnh tại Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh

0,62

0,62

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Tổng cộng

 

8,18

8,13

0,05

-

-

-

-

5,08

-

5,08

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 56/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 10/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 56/NQ-HĐND

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443103