• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ


 

Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2014 đàm phán ký Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt giữa Việt Nam và Xu-đăng do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 57/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN, KÝ HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XU-ĐĂNG VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ HOẶC HỘ CHIẾU ĐẶC BIỆT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 1978/TTr-BNG-LS ngày 12 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xu-đăng về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt".

Điều 2. Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành đàm phán Hiệp định trên.

Điều 3. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định nêu trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ nước Cộng hòa Xu-đăng.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên CP;
- Các Bộ: NG, TP, TC, KHĐT (kèm Hiệp định);
- VPCP: các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2).VB.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 57/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 57/NQ-CP

208

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244007