• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 20/2015/NQ-HĐND về chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tải về Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2016/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2015/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 10 thống 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 142/BC-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung điều 1 của Nghị quyết số 20/2015/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2016. Cụ thể như sau:

Bổ sung diện tích đất trồng lúa nước chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án là 1,91 ha (Biểu kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 03 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II); Ban CTĐBQH;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- TT/TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH Tỉnh ĐT;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

DANH MỤC

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Kèm theo Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Số TT

Hạng mục

Diện tích quy hoạch

Diện tích hiện trạng

Sử dụng từ các loại đất

Địa điểm (đến cấp xã)

Ghi chú

I

Huyn Lai Vung

0,4312

0,0000

0.4312

0,4312

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0.0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

 

1

Chuyển mục đích sang đất sản xut kinh doanh (Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu)

0,0312

 

0,0312

0,0312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tân Thành

 

2

Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh

0,4000

 

0,4000

0,4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hòa Thành

Cửa hàng xăng dầu

II

Huyện Cao Lãnh

0,2271

 

0,2271

0,2271

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

 

1

Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh (Công ty cổ phần nhiên liu Đồng Tháp)

0.2271

 

0,2271

0,2271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỹ Long

Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng

III

Huyện Hồng Ngự

0,1000

0,0000

0,1000

0,0667

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0.0333

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

 

1

Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh (Doanh nghiệp tư nhân Phước Thạnh)

0.1000

 

0,1000

0.0667

 

 

 

 

0.0333

 

 

 

 

 

Thường Phước 2

Cửa hàng xăng dầu

IV

Huyện Lấp Vò

0,2425

0.0000

0,2425

0.1621

0,0742

0,0000

0,0000

0,0000

0.0062

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

 

1

Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh (Công ty cổ phần ĐT&PT thủy sản TRISEDCO

0.2425

 

0,2425

0,1621

0.0742

 

 

 

0.0062

 

 

 

 

 

Bình Thành

Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng

V

Huyện Thanh Bình

0.9048

0,0000

0,9048

0,6900

0,0888

0,0000

0,0000

0,0000

0,1260

0.0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

 

1

Nhà máy sản xuất vật liệu không nung Như Ý (Công ty TNHH An Khanh Thanh Binh)

0,9048

 

0,9048

0,6900

0,0888

 

 

 

0,1260

 

 

 

 

 

Tân Thạnh

Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng

Tổng cộng

1.9056

0,0000

1,9056

1,5771

0.1630

0,0000

0,0000

0.0000

0,1655

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 03/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332713