• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch

 

Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Tải về Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2019/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 57/2016/NQ-HĐND NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 23 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Xét Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu và thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II Điều 1 Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Bổ sung 06 tuyến đường giao thông nông thôn vào mục 1 của Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể:

“1. Đường giao thông nông thôn Măng Lây đi thôn Ngọc Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Điểm đầu giao với Tỉnh lộ 676 tại Km49+490 và điểm cuối tại Làng Ngọc Ring với tổng chiều dài 3,2Km, Đường giao thông nông thôn cấp B, bề rộng nền đường Bn = 4m, mặt đường rộng Bm = 3m.

2. Đường giao thông nông thôn Điek Nót đi thôn Điek Cua (đoạn 6), xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Điểm đầu tại Thôn Điek Nót, điểm cuối tại thôn Điek Cua (giáp đường Điek Cua đang đầu tư thuộc dự án giảm nghèo) với tổng chiều dài tuyến 1,4Km và quy mô đường giao thông nông thôn cấp B, bề rộng nền đường Bn = 4m, mặt đường rộng Bm = 3m.

3. Đường giao thông kết nối từ Tỉnh lộ 676, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quang Nam. Điểm đầu giao với đường quy hoạch Tỉnh lộ 676 thuộc thôn Tu Rét, xã Đăk Nên và điểm cuối tại ranh giới giữa hai tỉnh Kon Tum và tỉnh Quang Nam, giáp với đường giao thông xã Trà Vinh - Đắc Ru, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tổng chiều dài tuyến 1,9Km với quy mô đường cấp V miền núi, bề rộng nền đường Bn = 6,5m.

4. Đường giao thông từ đường ĐH.15 đi nhà máy thuỷ điện Ya ly, huyện Sa Thầy. Điểm đầu giao với đường ĐH.15 tại lý trình Km13+950, điểm cuối giao với đường vận hành nhà máy thuỷ điện Ya ly mở rộng với tổng chiều dài tuyến 11,3Km với quy mô đến năm 2025 là đường giao thông nông thôn loại B, bề rộng nền đường Bn = 5,0m; đến năm 2035 đạt chuẩn đường Cấp V miền núi, bề rộng nền đường Bn = 6,5m.

5. Đường và cầu từ thôn 3 đi thôn 6 xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy. Điểm đầu giao với Quốc lộ 24 tại lý trình Km136+800, điểm cuối giao với Đường huyện ĐH.21 tại lý trình Km5+500 với tổng chiều dài tuyến 0,5Km, quy mô đường cấp V miền núi, bề rộng nền đường Bn = 6,5m.

6. Đường giao thông từ thuỷ điện Đức Nhân đi đường tránh lũ xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà. Điểm đầu giao với Đường tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình huyện Đăk Tô và điểm cuối giao với đường vào thuỷ điện Đức Nhân với tổng chiều dài tuyến 0,8Km, quy mô đường cấp V miền núi, bề rộng nền đường Bn = 6,5m”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 60/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 10/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434234