• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 61/2014/NQ-HĐND quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tải về Nghị quyết 61/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61 /2014/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT KHOẢN THU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Sau khi nghe Tờ trình số 5432/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

1. Đối với số tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa: phần 30% (ba mươi phần trăm) ngân sách địa phương hưởng để chi cho các hoạt động của các lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được điều tiết như sau:

a) Đối với số thu xử phạt do người có thẩm quyền thuộc cơ quan cấp trung ương và thành phố ra quyết định xử phạt, điều tiết cho ngân sách thành phố;

b) Đối với số thu xử phạt do người có thẩm quyền thuộc cơ quan cấp quận, huyện ra quyết định xử phạt, điều tiết cho ngân sách cấp quận, huyện; đối với số thu xử phạt do người có thẩm quyền thuộc cơ quan cấp phường, xã ra quyết định xử phạt, điều tiết cho ngân sách cấp phường, xã.

2. Số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực còn lại:

a) Đối với số thu xử phạt do người có thẩm quyền thuộc cơ quan cấp trung ương và thành phố ra quyết định xử phạt, toàn bộ số tiền thu được nộp và điều tiết 100% cho ngân sách thành phố;

b) Đối với số thu xử phạt do người có thẩm quyền thuộc cơ quan cấp quận, huyện ra quyết định xử phạt, toàn bộ số tiền thu xử phạt được nộp và điều tiết 100% cho ngân sách cấp quận, huyện; đối với số thu xử phạt do người có thẩm quyền thuộc cơ quan cấp phường, xã ra quyết định xử phạt, toàn bộ số tiền thu xử phạt được nộp và điều tiết 100% cho ngân sách cấp phường, xã.

3. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014 có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ; VP Chủ tịch nước;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TV Thành ủy, các ban của Đảng;
- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;
- UBND, UBMTTQVN TP;
- Quận, huyện ủy; UBND, UBMTTQ các Q,H;
- Thường trực HĐND 11 xã Huyện Hòa Vang;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, TT TTVN tại ĐN, TT Tin học-Công báo;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, TTTH, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Thọ

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 61/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Trần Thọ
Ngày ban hành: 10/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 61/2014/NQ-HĐND

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243551