• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Cao Bằng do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 62/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/NQ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH CAO BẰNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (Tờ trình số 2754/TTr-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 83/TTr-BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2017, Công văn số 731/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 02 năm 2018, số 2335/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11 tháng 5 năm 2018),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Cao Bằng với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Năm 2010

Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích Quốc gia phân bổ

Diện tích tỉnh xác định, xác định bổ sung

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(5)+(6)

(8)

I

LOẠI ĐẤT

 

 

 

 

 

 

1

Đất nông nghiệp

629.362

93,83

619.365

2.146

621.511

92,76

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

34.240

5,10

33.544

 

33.544

5,01

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

4.976

0,74

3.918

 

3.918

0,58

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

55.725

8,31

 

45.517

45.517

6,79

1.3

Đất trồng cây lâu năm

4.635

0,69

 

7.753

7.753

1,16

1.4

Đất rừng phòng hộ

496.490

74,02

290.812

 

290.812

43,40

1.5

Đất rừng đặc dụng

10.869

1,62

24.261

 

24.261

3,62

1.6

Đất rừng sản xuất

26.960

4,02

218.932

 

218.932

32,68

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

443

0,07

480

 

480

0,07

2

Đất phi nông nghiệp

26.394

3,93

34.520

 

34.520

5,15

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

1.416

0,21

2.010

 

2.010

0,30

2.2

Đất an ninh

46

0,01

135

 

135

0,02

2.3

Đất khu công nghiệp

178

0,03

80

 

80

0,01

2.4

Đất cụm công nghiệp

 

 

 

285

285

0,04

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

 

 

 

523

523

0,08

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

276

0,04

 

731

731

0,11

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

2.068

0,31

 

1.592

1.592

0,24

2.8

Đất phát triển hạ tầng

9.569

1,43

14.957

508

15.465

2,31

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở văn hóa

48

0,01

188

 

188

0,03

-

Đất cơ sy tế

37

0,01

54

 

54

0,01

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

352

0,05

419

 

419

0,06

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

33

0,005

176

 

176

0,03

9

Đất có di tích, danh thắng

105

0,02

110

10

120

0,02

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

47

0,01

153

31

184

0,03

2.11

Đất ở tại nông thôn

4.122

0,61

 

4.628

4.628

0,69

2.12

Đất ở tại đô thị

917

0,14

1.381

 

1.381

0,21

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

125

0,02

 

194

194

0,03

2.14

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

 

 

 

39

39

0,01

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

27

0,004

 

8

8

0,001

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

562

0,08

 

695

695

0,10

3

Đất chưa sử dụng

15.030

2,24

16.140

-2.146

13.995

2,09

4

Đất khu kinh tế(*)

 

 

30.130

 

30.130

 

5

Đất đô thị(*)

26.792

 

32.280

 

32.280

 

II

Khu chức năng(*)

 

 

 

 

 

 

1

Khu sản xuất nông nghiệp

 

 

 

83.325

83.325

 

2

Khu lâm nghiệp

 

 

 

509.744

509.744

 

3

Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

 

 

 

24.186

24.186

 

4

Khu phát triển công nghiệp

 

 

 

365

365

 

5

Khu đô thị

 

 

 

1.350

1.350

 

6

Khu thương mại - dịch vụ

 

 

 

1.254

1.254

 

7

Khu dân cư nông thôn

 

 

 

10.504

10.504

 

Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Cả thời kỳ (2011-2020)

Giai đoạn 2011-2015 (*)

Giai đoạn 2016 - 2020

Tổng diện tích

Chia ra các năm

Năm 2016(*)

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

5.643

1.094

4.549

91

2.170

756

765

767

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

1.084

323

761

10

373

159

89

130

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

142

 

142

2

68

41

20

11

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

1.567

265

1.302

42

630

188

232

210

1.3

Đất trồng cây lâu năm

494

61

433

18

199

97

46

73

1.4

Đất rừng phòng hộ

1.599

320

1.279

20

578

205

287

189

1.5

Đất rừng đặc dụng

48

20

28

 

10

5

9

4

1.6

Đất rừng sản xuất

840

98

742

1

379

99

102

161

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

11

7

4

 

2

2

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

5.273

4.503

770

114

226

27

79

324

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

526

77

449

 

125

 

 

324

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

1

1

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

6

6

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

1

1

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

4.591

4.409

182

114

55

 

13

 

2.6

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

16

 

16

 

 

16

 

 

2.7

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

132

9

123

 

46

11

66

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

53

 

53

 

7

9

4

33

Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Cả thời kỳ (2011-2020)

Giai đoạn 2011-2015 (*)

Giai đoạn 2016 - 2020

Tổng diện tích

Chia ra các năm

Năm 2016 (*)

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Đất nông nghiệp

9.041

1.532

7.509

 

2

2.245

2.497

2.765

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

24

24

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

327

161

166

 

 

50

50

66

1.3

Đất trồng cây lâu năm

190

17

173

 

3

 

143

27

1.4

Đất rừng phòng hộ

5.037

1.281

3.756

 

 

990

1.468

1.298

1.5

Đất rừng sản xuất

3.464

49

3.415

 

 

1.205

837

1.373

2

Đất phi nông nghiệp

369

153

216

 

72

49

32

63

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

8

2

6

 

 

 

3

3

2.2

Đất an ninh

1

 

1

 

1

 

 

 

2.3

Đất cụm công nghiệp

3

 

3

 

 

 

2

1

2.4

Đất thương mại, dịch vụ

8

 

8

 

7

 

 

1

2.5

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

1

1

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

19

 

19

 

8

 

11

 

2.7

Đất phát triển hạ tầng

212

138

74

 

38

9

11

16

2.8

Đất có di tích, danh thắng

1

 

1

 

 

1

 

 

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

21

 

21

 

7

2

4

8

2.10

Đất ở tại nông thôn

18

3

15

 

2

10

 

3

2.11

Đất ở tại đô thị

11

2

9

 

2

 

 

7

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

9

3

6

 

6

 

 

 

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

4

4

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

22

1

21

 

2

4

1

14

Ghi chú: (*)Năm 2016 không có diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

(Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/100.000 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xác lập ngày 29 tháng 8 năm 2017).

4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020):

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Năm hiện trạng 2015

Các năm kế hoạch

Năm 2016(*)

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

 

LOẠI ĐẤT

 

 

 

 

 

 

1

Đất nông nghiệp

618.530

618.451

616.295

617.784

619.520

621.511

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

35.541

35.530

35.015

34.855

34.764

33.544

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

4.099

4.096

4.001

3.960

3.947

3.918

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

66.690

66.689

66.023

65.857

65.241

45.517

1.3

Đất trồng cây lâu năm

7.082

7.079

7.057

6.989

7.524

7.753

1.4

Đất rừng phòng hộ

450.407

450.270

449.644

448.657

446.803

290.812

1.5

Đất rừng đặc dụng

16.841

16.915

16.905

16.923

16.943

24.261

1.6

Đất rừng sản xuất

41.485

41.484

41.059

43.887

47.552

218.932

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

479

479

482

481

481

480

2

Đất phi nông nghiệp

29.783

29.862

32.092

32.899

33.694

34.520

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

1.387

1.390

1.734

1.875

1.938

2.010

2.2

Đất an ninh

51

51

78

86

112

135

2.3

Đất khu công nghiệp

170

170

170

170

170

80

2.4

Đất cụm công nghiệp

 

 

 

 

135

285

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

60

63

247

306

507

523

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

610

610

682

690

687

731

2.7

Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản

1.106

1.105

1.326

1.369

1.510

1.592

2.8

Đất phát triển hạ tầng

12.929

13.137

14.472

14.900

15.063

15.465

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

48

48

72

109

134

188

-

Đất cơ sở y tế

36

36

46

49

53

54

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

366

367

390

406

410

419

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

42

42

54

97

137

176

2.9

Đất có di tích, danh thắng

94

94

115

117

119

120

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

114

114

124

134

147

184

2.11

Đất ở tại nông thôn

4.451

4.452

4.577

4.619

4.640

4.628

2.12

Đất ở tại đô thị

1.058

1.062

1.149

1.216

1.259

1.381

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

129

130

175

183

190

194

2.14

Đất XDTS của tổ chức sự nghiệp

19

19

28

29

36

39

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

8

8

8

8

8

8

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

642

642

680

683

676

695

3

Đất chưa sử dụng

21.713

21.713

21.639

19.343

16.812

13.995

4

Đất khu kinh tế

30.130

30.130

30.130

30.130

30.130

30.130

5

Đất đô th

28.317

29.107

29.912

30.997

31.906

32.280

Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trên địa bàn tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

3. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, đảm bảo độ che phủ đối với diện tích rừng phòng hộ, kịp thời có biện pháp duy trì, phát triển đất rừng phòng hộ, phòng chống xói mòn, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội, an toàn cho người dân.

4. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh, trong đó quá trình triển khai các dự án hạ tầng cần quy hoạch diện tích đất vùng phụ cận để tạo quỹ đất sạch tạo nguồn lực từ đất cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất ở hoặc mua nhà ở (tái định cư tại chỗ) trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

7. Tăng cường đầu tư từ ngân sách tỉnh để tiến hành thu hồi đất theo quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để tạo nguồn thu theo ngân sách, đồng thời chủ động quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

9. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp vào báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Thủ trưởng các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 62/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/05/2018   Số công báo: Từ số 643 đến số 644
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 62/NQ-CP

492

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382836