• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND về Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tải về Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2016/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ NỘI ĐUNG VÀ MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 02 năm 2002;

Xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về quy định về một số nội dung và mức chi cho hoạt động tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 142/BC- HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2016 cùa Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy định về một số nội dung và mức chi cho hoạt động Tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

1. Chi hỗ trợ doanh nghiệp, HTX quảng bá nhãn hiệu, thương hiệu, sản phẩm (xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản các bản tin, ấn phẩm; tờ rơi, tờ gấp) theo hình thức hợp đồng với cơ quan tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng:

a) Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là đơn vị) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

b) Mức hỗ trợ: Mức chi tối đa: 15.000.000 đồng/lần/đơn vị. Mỗi nhãn hiệu, thương hiệu, sản phẩm chỉ được hỗ trợ quảng bá 1 lần. Trường hợp mức chi dưới 15 triệu đồng thì hỗ trợ theo thực tế.

2. Hỗ trợ các đơn vị xây dựng các điểm giới thiệu, trưng bày sản phẩm, bán hàng và kho trung chuyển hàng hóa ở ngoài Tỉnh:

a) Đối tượng: Như đối tượng áp dụng ở điểm a, khoản 1, Điều 1.

b) Mức hỗ trợ: Mức chi tối đa: 30.000.000 đồng/lần/điểm.

3. Các định mức hỗ trợ nêu trên áp dụng cho các đơn vị chưa nhận được hỗ trợ thực hiện nội dung này từ nguồn kinh phí khác.

4. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ này sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế bố trí hàng năm của Tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 03 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II); Ban CTĐBQH;
- Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- TT/TU, HĐND, UBND, UBMTTQ VN Tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH Tỉnh Đồng Tháp;

- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT + KTNS.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 63/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 03/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364562