• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân


 

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

Tải về Nghị quyết 63/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/NQ-ND

Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo nghị quyết này Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị và ý kiến thm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh Kế hoạch tổ chức các kỳ họp và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT- CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết s 63/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đng nhân dân tỉnh)

Đchủ động trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 như sau:

A. KỲ HỌP THỨ 10

I. Thời gian tổ chức kỳ họp: Trước ngày 20/7/2020

II. Nội dung kỳ họp

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

1.1. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.3. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung trình Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.4. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.5. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.6. Báo cáo kết quả qua giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020.

1.7. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh

Báo cáo, dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

3. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh

3.1. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

3.2. Báo cáo thẩm tra các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh

4.1. Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

4.2. Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

4.3. Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020.

4.4. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

4.5. Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

4.6. Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

4.7. Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

4.8. Báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh.

4.9. Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

4.10. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

4.11. Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021.

4.12. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

4.13. Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

4.14. Tờ trình dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tdân phố.

4.15. Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

4.16. Tờ trình dự thảo Nghị quyết các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

4.17. Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận Khu vực dự kiến thành lập Thị xã Ngọc Hồi (toàn huyện Ngọc Hồi) đạt tiêu chí đô thị loại IV.

4.18. Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án thành lập thị xã Ngọc Hồi (trình khi đảm bảo các điều kiện cần thiết theo quy định).

4.19. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định tên gọi Huy hiệu, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Huy hiệu tỉnh Kon Tum.

5. Tòa án nhân dân tỉnh

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh.

6. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Viện Kim sát nhân dân tỉnh.

7. Cục thi hành án dân sự tỉnh

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Cục thi hành án dân sự tỉnh.

8. Đoàn Hội thẩm nhân dân

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Đoàn Hội thẩm nhân dân.

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương.

10. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

B. KỲ HỌP THỨ 11

I. Thời gian tổ chức kỳ họp: Trước ngày 10/12/2020

II. Nội dung kỳ họp

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

1.1. Báo cáo tình hình công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.3. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.4. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung trình Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.5. Báo cáo kết quả qua giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2020.

1.6. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.

1.7. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tchức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021.

1.8. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát các chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.

2. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh

2.1. Báo cáo công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.2. Báo cáo thẩm tra các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh

3.1. Báo cáo công tác năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.2. Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

3.3. Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

3.4. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

3.5. Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

3.6. Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

3.7. Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

3.8. Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ hp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh.

3.9. Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020.

3.10. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 các quỹ ngoài ngân sách địa phương

3.11. Báo cáo kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2021 - 2023).

3.12. Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020.

3.13. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020.

3.14. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh năm 2020

3.15. Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tđại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

3.16. Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019.

3.17. Báo cáo Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 5 năm (2021-2025).

3.18. Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum.

3.19. Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em năm 2020.

3.20. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

3.21. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019.

3.22. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2021.

3.23. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công.

3.24. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021.

3.25. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

3.26. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

3.27. Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2021.

3.28. Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

3.29. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

3.30. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

3.31. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

4. Tòa án nhân dân tỉnh

Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh.

5. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Viện Kim sát nhân dân tỉnh.

6. Cục thi hành án dân sự tỉnh

Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

7. Đoàn Hội thẩm nhân dân

Báo cáo công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương.

9. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Căn cứ Kế hoạch này, có trách nhiệm tham mưu, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

2. Đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan được xác định tại Kế hoạch này:

Chuẩn bị chu đáo, đúng thời gian và bảo đảm chất lượng các văn bản trình kỳ họp. Riêng đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật:

- Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết (gồm những nghị quyết đã xác định trong kế hoạch này và các nghị quyết phát sinh cần bsung trình kỳ họp nhưng chưa có trong kế hoạch này), gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 05/02 i với kỳ họp thứ 10)trước ngày 20/9 i với kỳ họp thứ 11) để xem xét, quyết định trình kỳ họp.

- Hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh: Gửi về Thường trực HĐND tỉnh (để chuyển các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra và chun bị tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri của đại biu Hội đng nhân dân tỉnh) theo đúng tiến độ xác định tại Thông báo của Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh.

Quá trình thực hiện, có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, kịp thời báo cáo về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 63/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 10/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 63/NQ-HĐND

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443104