• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 64/NQ-CP năm 2021 về chấm dứt hiệu lực của Bản ghi nhớ thực hiện Dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 64/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/NQ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

 
NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA BẢN GHI NHỚ THỰC HIỆN DỰ ÁN THÍ ĐIỂM TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ SỐ 2 TRONG KHUÔN KHỔ ASEAN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Tờ trình số 2712/TTr-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương chấm dứt hiệu lực của Bản ghi nhớ thực hiện Dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN (gọi tắt là SCPP2) và nội dung Công hàm ngoại giao để chấm dứt hiệu lực của Bản ghi nhớ.

Điều 2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: CT, NG, TP;
- VPCP: PCN Nguyễn Xuân Thành,
 các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT(3).đh.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 64/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 29/06/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 64/NQ-CP

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
479630