• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 65/2013/NQ- HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Tải về Nghị quyết 65/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2013/NQ-HĐND

Hoà Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Báo cáo 234/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Quyết toán ngân sách địa phương năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.846.777 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 8.033.215 triệu đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách cấp tỉnh: 4.110.752 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp huyện: 2.987.547 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp xã: 934.916 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.932.975 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi ngân sách cấp tỉnh: 4.073.008 triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp huyện: 2.953.264 triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp xã:  906.703 triệu đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương: 100.240 triệu đồng.

Trong đó:

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 37.744 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 34.283 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp xã:  28.213 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 theo đúng quy định.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 65/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 11/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 65/2013/NQ-HĐND

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406838