• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 66/NQ-HĐND năm 2017 về giao biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La năm 2018

Tải về Nghị quyết 66/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN CỦA HĐND, UBND TỈNH SƠN LA NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Xét Tờ trình số 648/TTr-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Sơn La về đề nghị quyết định giao biên chế công chức giai đoạn 2018-2021; Báo cáo thẩm tra số 284/BC-PC ngày 05/12/2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND tỉnh Sơn La năm 2018 là 2.509 biên chế, giảm 2,70% so với biên chế công chức giao năm 2017 (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết. Hằng năm chỉ đạo rà soát, sắp xếp vị trí việc làm, đến năm 2021 tối thiểu giảm 10% biên chế công chức so với biên chế giao năm 2015.

2. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Ban tổ chức trung ương;
- VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Các Bộ: Nội vụ; Tài chính; Tư pháp;
- Ban công tác
đại biểu của UBTVQH;
- TT T
nh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tnh;
-
Đoàn ĐBQH tnh; Ban Tổ chức tỉnh ủy; Đại biu HĐND tnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- TT Thành ủy, huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Trung tâm: Thông tin, Lưu trữ t
nh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

BIỂU CHI TIẾT

GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh)

STT

Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc

Giao biên chế năm 2018

 

TNG S

2,509

I

CẤP TỈNH

1433

1

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

64

2

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

36

3

Ban Dân tộc

21

4

Sở Thông tin và Truyền thông

30

5

Sở Tài nguyên và Môi trường

47

6

Sở Giao thông vận tải

62

7

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

49

8

Sở Ngoại vụ

22

9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

54

10

Sở Nội vụ

61

11

Sở Công thương

135

12

Sở Tư pháp

35

13

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

47

14

Sở Khoa học và Công nghệ

34

15

Sở Tài chính

68

16

Sở Xây dựng

43

17

Sở Giáo dục và Đào tạo

51

18

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

451

19

Thanh tra tỉnh

40

20

Sở Y tế

69

21

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

14

II

CP HUYỆN

1076

1

UBND huyện Sông Mã

87

2

UBND huyện Mai Sơn

97

3

UBND huyện Mường La

94

4

UBND huyện Sốp Cộp

81

5

UBND Thành phố Sơn La

94

6

UBND huyện Bc Yên

85

7

UBND huyện Mộc Châu

91

8

UBND huyện Vân H

85

9

UBND huyện Yên Châu

85

10

UBND huyện Thuận Châu

96

11

UBND huyện Quỳnh Nhai

86

12

UBND huyện Phù Yên

95

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 66/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 08/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 66/NQ-HĐND

215

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375984