• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2017 về điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn tại xã: Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên; Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà; Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Nghị quyết 67/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/NQ-HĐND

nh, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, SÁP NHẬP, ĐẶT TÊN VÀ ĐỔI TÊN THÔN TẠI CÁC XÃ: CẨM QUAN, CẨM LĨNH, HUYỆN CẨM XUYÊN; THỊNH LỘC, HUYỆN LỘC HÀ; XUÂN HỘI, HUYỆN NGHI XUÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, t dân phố;

Xét Tờ trình số 388/TTr-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn tại các xã: Cẩm Quan, Cm Lĩnh, huyện Cm Xuyên; Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà; Xuân Hội, huyện Nghi Xuân; Báo cáo thm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn tại các xã: Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên; Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà; Xuân Hội, huyện Nghi Xuân

1. Huyện Cẩm Xuyên:

a) Xã Cẩm Quan:

Sáp nhập thôn 1 (208 hộ, 679 nhân khẩu) và thôn 2 (200 hộ, 658 nhân khẩu), lấy tên gọi là thôn Thiện Nộ (408 hộ, 1.337 nhân khẩu).

Sáp nhập thôn 5 (135 hộ, 498 nhân khẩu) và thôn 6 (108 hộ, 368 nhân khẩu), lấy tên gọi là thôn Thanh Sơn (243 hộ, 866 nhân khẩu).

Sáp nhập thôn 7 (250 hộ, 910 nhân khẩu) và thôn 8 (164 hộ, 494 nhân khẩu), lấy tên gọi là thôn Vĩnh Phú (414 hộ, 1.404 nhân khẩu).

Đổi tên thôn 3 thành thôn Mỹ Am.

Đổi tên thôn 4 thành thôn Thanh Mỹ.

Đổi tên thôn 9 thành thôn Thủy Triều.

Đổi tên thôn 10 thành thôn Thượng Long.

Đổi tên thôn 11 thành thôn Chi Quan.

Đổi tên thôn 12 thành thôn Tân Tiến.

b) Xã Cẩm Lĩnh:

Sáp nhập thôn 2 (155 hộ, 547 nhân khẩu) và thôn 10 (107 hộ, 336 nhân khẩu); lấy tên gọi là thôn 2 (262 hộ, 883 nhân khẩu).

Sáp nhập thôn 8 (175 hộ, 633 nhân khẩu) và thôn 9 (133 hộ, 467 nhân khẩu); lấy tên gọi là thôn 8 (308 hộ, 1.100 nhân khẩu).

2. Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà:

Sáp nhập thôn Hồng Phong (235 hộ, 807 nhân khẩu) và thôn Yên Điềm (277 hộ, 981 nhân khẩu), lấy tên gọi là thôn Yên Điềm (512 hộ, 1.788 nhân khẩu).

3. Xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân:

Sáp nhập thôn Hội Thành 1 (109 hộ, 389 nhân khẩu) và thôn Hội Thành 2 (133 hộ, 457 nhân khẩu), lấy tên gọi là thôn Hội Thành (242 hộ, 846 nhân khẩu).

Điều chỉnh, sáp nhập 51 h(201 nhân khẩu) thôn Hội Quý vào thôn Hội Minh (147 hộ, 448 nhân khẩu), ly tên gọi là thôn Hội Minh (198 hộ, 649 nhân khẩu).

Điều chỉnh, sáp nhập 65 h(260 nhân khẩu) thôn Hội Quý vào thôn Hội Phú (111 hộ, 404 nhân khu), lấy tên gọi là thôn Phú Quý (176 hộ, 664 nhân khẩu).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
-Văn phòng Quốc hội;
-Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ; Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP, TX;
- Trang thông tin điện tử Hà Tĩnh;
- Trung tâm Thông tin VP HĐND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH VP UBND tỉnh;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 67/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 13/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 67/NQ-HĐND

481

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375729