• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2017 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2018

Tải về Nghị quyết 67/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH SƠN LA NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét Tờ trình số 649/TTr-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Sơn La về đề nghị phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2021; Báo cáo thẩm tra số 284/BC-HĐND ngày 05/12/2017 của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2018 là 29.719 người (Giao cho các đơn vị sự nghiệp 29.487 người; dự phòng 232 người).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết. Hằng năm, rà soát, phân loại viên chức và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức đảm bảo sử dụng hợp lý, hiệu quả; đến năm 2021 tối thiểu giảm 10% tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, 10% hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP so với năm 2015; không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh.

2. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Ban tổ chức trung ương;
- VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Các Bộ: Nội vụ; Tà
i chính; Tư pháp;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam t
nh;
- Đoàn ĐBQH t
nh; Ban Tổ chức tnh ủy; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐNĐ, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- TT Th
ành ủy, huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Trung tâm: Thông tin, Lưu trữ t
nh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 67/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 08/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 67/NQ-HĐND

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375985