• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2012 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của tỉnh Vĩnh Phúc

Tải về Nghị quyết 67/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 CỦA TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16-01-2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Trên cơ sở báo cáo số 186/BC-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 của tỉnh Vĩnh Phúc; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2011 là 23.503.483 triệu đồng, bằng 151% dự toán HĐND tỉnh giao.

2. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 14.578.610 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 14.273.692 triệu đồng, bằng 196% dự toán HĐND tỉnh giao.

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2011 là 304.918 triệu đồng, trong đó:

- Kết dư ngân sách tỉnh:                                         74.551 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách huyện, thành phố, thị xã:            44.420 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn:                 185.947 triệu đồng.

(Chi tiết quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, trong đó có 7 huyện không tổ chức HĐND, cụ thể theo biểu số 01, 02 và 03 kèm theo).

Quyết toán ngân sách năm 2011 của tỉnh Vĩnh Phúc sau khi được Bộ Tài chính thẩm tra, nếu có thay đổi UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

- Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/12/2012 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 67/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Phạm Văn Vọng
Ngày ban hành: 21/12/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 67/NQ-HĐND

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183288