• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


 

Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại chưa có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2016

Tải về Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2016/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO CÒN LẠI CHƯA CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo còn lại chưa có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2016; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại chưa có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2016, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Hỗ trợ 30% kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại chưa có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2016.

2. Đối tượng áp dụng: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại chưa có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2016 là 67.529 người.

3. Tổng kinh phí hỗ trợ: 4.412.344.860 đồng (bốn tỷ, bốn trăm mười hai triệu, ba trăm bốn mươi bốn nghìn, tám trăm sáu mươi đồng), từ nguồn kết dư Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2015.

4. Thời gian hỗ trợ: 04 tháng (từ ngày 01/9/2016 đến 31/12/2016).

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu;
- VP. Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP. Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Y tế;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lâm Văn Mẫn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 69/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng   Người ký: Lâm Văn Mẫn
Ngày ban hành: 16/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370162