• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua phương án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) - huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công tư (PPP) do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Nghị quyết 69/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 69/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC THÀNH PHỐ HÒA BÌNH (TỈNH HÒA BÌNH) - HUYỆN MỘC CHÂU (TỈNH SƠN LA) THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP).

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Đầu tư công năm 2014; Luật Đầu tư năm 2014; Luật Xây dựng năm 2014; Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đi tác công tư; Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao; Quyết định 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Thông tư sô 02/2016/TT-BKH ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đi tác công tư; Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức (PPP) và chi phí lựa chọn nhà đầu tư; Công văn số 1313/TTg-CN ngày 01/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung tuyến đường Hòa Bình - Sơn La vào Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình s 692/TTr-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra s 417/BC-HĐND ngày 30/11/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) - huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công tư (PPP) với những nội dung chính sau:

1. Quy mô, phạm vi đầu tư

1.1- Quy mô đường cao tốc 04 làn xe hoàn chỉnh; bề rộng nền đường 17m. Tốc độ thiết kế Vtk = 80km/h; châm trước Vtk = 60km/h đối với các đoạn có địa hình khó khăn.

1.2- Chiều dài tuyến đường khoảng 85 km. Trong đó điểm đầu tuyến kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hòa Bình (xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình); đoạn tỉnh Hòa Bình hướng tuyến đi về phía Bắc hồ Sông Đà, qua địa phận thành phố Hòa Bình và huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình dài khoảng 49,5 km; qua địa phận huyện Vân Hồ và huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La dài khoảng 35,5 km. Điểm cuối đoạn tuyến kết nối với Quốc lộ 43 tại bản Muống, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

1.3- Diện tích đất của tuyến đường khoảng 870 ha (trong đó Sơn La khoảng 367 ha).

2. Nguồn vốn đầu tư: Vốn nhà đầu tư; giá trị quỹ đất từ các dự BT của tỉnh Sơn La, tỉnh Hòa Bình và các nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh:

- Trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung tuyến đường cao tốc thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) - huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) vào quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thực hiện các quy định đối với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất dự án, trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Giao thông
Vận tải; Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Trung t
âm thông tin tnh; Chi cục VTLT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN
S.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 69/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 08/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 69/NQ-HĐND

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375986