• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua khu quy hoạch để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Tải về Nghị quyết 70/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA CÁC KHU QUY HOẠCH ĐỂ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỘC CHÂU, HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật đầu tư công năm 2014; Luật đầu tư năm 2014; Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đi tác công - tư (PPP); Nghị định số 136/2015/NĐ-CP , ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao; Quyết định 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia. Mộc Châu tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 693/TTr-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 417/BC-KTNS ngày 30/11/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các khu quy hoạch để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh:

1.1- Tổ chức rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung các khu quy hoạch trình cp có thm quyn phê duyệt.

1.2- Tổ chức triển khai đầu tư hoặc thực hiện thu hút đầu tư các khu quy hoạch khi đảm bảo các điều kiện theo quy định.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ huyện, thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- VP: Tỉnh ủy, Đo
àn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh; Chi cục VTLT tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS
.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

DANH SÁCH

CÁC KHU QUY HOẠCH ĐỂ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỘC CHÂU, VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh)

TT

Tên các khu

Địa điểm

Mc tiêu đầu tư

Dự kiến quy mô (ha)

1

Khu sản xuất, chăn nuôi tập trung Pa Chè, bản Pa Chè 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Hình thành khu sản xuất nông nghiệp tập trung

30

2

Khu sản xuất, chăn nuôi tập trung Tiểu khu 34, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hình thành khu sản xuất nông nghiệp tập trung

80

3

Khu ở Suối Hoa, tiểu khu Sao Đỏ 1, Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Hình thành khu ở mới gắn với phát triển đô thị và phát triển du lịch

98

4

Khu ở tại Tiểu khu 77, Tiểu khu nhà nghỉ thị trấn nông trường Mộc Châu.

Huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La

Hình thành khu sinh thái mới gắn vi phát triển đô thị và phát triển du lịch

86

5

Khu ở trong khu đồi chè thuộc tiểu khu Chè Đen 1, Chè Đen 2, tiểu khu 66, tiểu khu Tiên Tiến, thị trn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hình thành khu ở sinh thái mới gắn với phát triển đô thị và phát triển du lịch

275

6

Khu ở trong khu trung tâm du lịch Quc gia Mộc Châu tại tiểu khu Chiềng Đi, thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu.

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hình thành khu ở mới gắn với phát triển đô thị và phát triển du lịch

465

7

Khu ở trong khu quần th sân Gofl tại xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu.

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hình thành khu ở mới gắn với phát triển đô thị và phát triển du lịch

340

8

Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp rừng thông bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu

Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hình thành khu du lịch nghdưỡng và vui chơi giải trí cao cấp

46

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 70/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 08/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 70/NQ-HĐND

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376016