• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Nghị quyết 71/2013/NQ-HĐND về thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tải về Nghị quyết 71/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2013/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 07 tháng 3 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1579/TTr-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua mức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên gọi: Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô.

2. Phạm vi điều chỉnh: Mức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô được áp dụng trên phạm vi địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Đối tượng chịu phí: Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh (sau đây gọi chung là xe mô tô) có đăng ký biển số xe tại Đồng Nai hoặc xe đăng ký biển số xe tại địa phương khác nhưng hoạt động và có nhu cầu kê khai, nộp phí tại Đồng Nai.

4. Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý phương tiện là xe mô tô.

5. Đơn vị tổ chức thu phí: UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã).

6. Các trường hợp miễn phí: Miễn phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trong những trường hợp sau đây:

a) Xe mô tô công vụ phục vụ cho lực lượng công an, quốc phòng.

b) Xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định chuẩn nghèo do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.

7. Mức thu phí

a) Đồng tiền thu phí: Việt Nam đồng (VNĐ)

b) Mức thu phí

- Loại xe có dung tích xy lanh đến 100 cm3: 80.000 đồng/xe/năm;

- Loại xe có dung tích xy lanh trên 100 cm3: 120.000 đồng/xe/năm.

- Riêng xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh áp dụng mức thu theo mức quy định tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính là 2.160.000 đồng/xe/năm.

8. Mức trích, quản lý và sử dụng phí:

a) Mức trích để lại cho cơ quan thu phí:

- Các phường, thị trấn được trích 8% trên số phí thu được.

- Các xã được trích 16% trên số phí thu được.

b) Số tiền trích để lại cho các đơn vị thu phí dùng để trang trải chi phí, trang bị phương tiện phục vụ cho việc tổ chức thu phí theo quy định; số tiền còn lại sau khi trích, cơ quan thu phí phải nộp (hàng tuần) vào tài khoản của Quỹ bảo trì địa phương mở tại Kho bạc Nhà nước và sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông - Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bão trì đường bộ.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này; tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân nhằm tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp phí; hướng dẫn cụ thể nội dung chi cho phù hợp và thường xuyên kiểm tra, rà soát kinh phí hoạt động của các tổ chức thu phí để điều hành, đảm bảo chi đúng quy định, đạt hiệu quả. Định kỳ hàng năm báo cáo công khai khoản thu, chi và sử dụng nguồn thu, chi để nhân dân biết, theo dõi và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07/3/2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 18/12/2017)

Điều 1. Nhất trí thông qua
1. Sửa đổi Điểm b, Khoản 7, Điều 1 Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của HĐND tỉnh về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh, như sau:
“b) Mức thu phí:

- Loại xe có dung tích xi lanh dưới 100 cm3 là 50.000 đồng/xe/năm.

- Loại xe có dung tích xi lanh trên 100 cm3 là 105.000 đồng/xe/năm.

- Riêng xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ 01 xi lanh áp dụng mức thu theo mức quy định tại Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính là 2.160.000 đồng/xe/năm”.

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 18/12/2017)
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 18/12/2017)

Điều 1. Nhất trí thông qua
...
2. Sửa đổi Điểm b, Khoản 8, Điều 1 Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của HĐND tỉnh về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh, như sau:

“b) Số tiền còn lại sau khi trích, cơ quan thu phí phải nộp vào ngân sách địa phương và được điều tiết 100% cho ngân sách cấp huyện để chi cho ngân sách cấp xã đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới”.

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 18/12/2017)
- Nghị quyết này được bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 18/12/2017)

Điều 1. Nhất trí thông qua
...
3. Bổ sung vào Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh đối với tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu từ thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014, giai đoạn 2014 - 2015 theo Tờ trình số 8514/TTr-UBND ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

a) Về tỷ lệ điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô:

Điều tiết toàn bộ (100%) số tiền còn lại sau khi trích về cho ngân sách các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đối với số thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô của các địa phương trên.

b) Về sử dụng nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô được điều tiết:

Ngân sách cấp huyện sử dụng nguồn thu được điều tiết để chi cho Ủy ban nhân dân cấp xã đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Xem nội dung VB
Nghị quyết này được bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 18/12/2017)
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 71/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Trần Văn Tư
Ngày ban hành: 07/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 71/2013/NQ-HĐND

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
182663