• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Nghị quyết 71/2013/NQ-HĐND15 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải về Nghị quyết 71/2013/NQ-HĐND15
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2013/NQ-HĐND15

Hải Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ Về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2013 về việc phê duyệt điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1. Mức thu:

Đơn vị tính: Đồng/ năm

STT

Loại xe mô tô chịu phí

Mức thu cũ

Mức thu mới

1

Xe mô tô có dung tích xi lanh đến 100cm3

70.000

50.000

2

Xe mô tô có dung tích xi lanh trên 100cm3

120.000

100.000

2. Tỷ lệ điều tiết nguồn thu:

- UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện việc thu phí xe mô tô tại địa bàn, trên cơ sở bộ máy hành chính hiện có (không được phép tăng biên chế) và được để lại số tiền theo tỷ lệ phần trăm (%) trên số phí thu được như sau:

+ Đối với các phường, thị trấn: Để lại 10% số thu;

+ Đối với các xã: Để lại 20% số thu.

- Số tiền còn lại cơ quan thu phí phải nộp hàng tuần vào tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ mở tại Kho bạc nhà nước và được sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải.

Điều 2. Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định và tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 71/2013/NQ-HĐND15   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương   Người ký: Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành: 19/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 71/2013/NQ-HĐND15

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244401