• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Danh mục dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017

Tải về Nghị quyết 71/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 -2015);

Xét Tờ trình số 3292/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017 gồm 1.026 công trình với diện tích: 3.138,65 ha cụ thể như sau:

STT

Đơn vị hành chính

Số lượng công trình chuyển tiếp

Số lượng công trình mi

Số lượng công trình năm 2017

Tổng diện tích thu hồi (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)

1

Thành phố Cao Bằng

32

50

82

805,26

2

Huyện Bảo Lâm

4

11

15

464,71

3

Huyện Bảo Lạc

52

33

85

240,13

4

Huyện Thông Nông

42

30

72

127,84

5

Huyện Hà Quảng

10

60

70

101,36

6

Huyện Trà Lĩnh

33

77

110

195,02

7

Huyện Trùng Khánh

13

48

61

85,50

8

Huyện Hạ Lang

33

73

106

97,09

9

Huyện Quảng Uyên

25

53

78

61,08

10

Huyện Phục Hòa

48

35

83

369,50

11

Huyện Hòa An

20

15

35

117,49

12

Huyện Nguyên Bình

72

48

120

89,19

13

Huyện Thạch An

61

48

109

384,49

 

Tng cộng

445

581

1.026

3.138,65

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Trường hợp phát sinh dự án, công trình mới thì UBND tỉnh xin ý kiến thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 71/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng   Người ký: Đàm Văn Eng
Ngày ban hành: 08/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 71/NQ-HĐND

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342403