• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


 

Nghị quyết 769/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập 04 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tải về Nghị quyết 769/NQ-UBTVQH14
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 769/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP 04 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 324/TTr-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2564/BC-UBPL14 ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập 04 phường Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An và Yên Thọ thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

1. Thành lập phường Hoàng Quế trên cơ sở toàn bộ 14,88 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.914 người của xã Hoàng Quế.

Địa giới hành chính phường Hoàng Quế: Đông giáp xã Hồng Thái Tây; Tây giáp phường Yên Thọ; Nam giáp xã Yên Đức và thành phố Hải Phòng; Bắc giáp xã Tràng Lương.

2. Thành lập phường Hồng Phong trên cơ sở toàn bộ 7,38 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.605 người của xã Hồng Phong.

Địa giới hành chính phường Hồng Phong: Đông giáp phường Hưng Đạo; Tây giáp xã Thủy An; Nam giáp tỉnh Hải Dương; Bắc giáp xã Việt Dân, phường Đức Chính và phường Đông Triều.

3. Thành lập phường Tràng An trên cơ sở toàn bộ 9,53 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.960 người của xã Tràng An.

Địa giới hành chính phường Tràng An: Đông giáp xã Bình Khê và phường Xuân Sơn; Tây giáp phường Đức Chính; Nam giáp phường Xuân Sơn và phường Đức Chính; Bắc giáp xã An Sinh.

4. Thành lập phường Yên Thọ trên cơ sở toàn bộ 10,21 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.436 người của xã Yên Thọ.

Địa giới hành chính phường Yên Thọ: Đông giáp phường Hoàng Quế; Tây giáp phường Mạo Khê; Nam giáp xã Yên Đức và tỉnh Hải Dương; Bắc giáp xã Tràng Lương.

5. Sau khi thành lập 04 phường thuộc thị xã Đông Triều:

a) Thị xã Đông Triều có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 10 phường;

b) Tỉnh Quảng Ninh có 14 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 08 huyện, 02 thị xã và 04 thành phố; 186 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 107 xã, 71 phường và 08 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các xã Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi theo Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 769/NQ-UBTVQH14   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội   Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 11/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/10/2019   Số công báo: Từ số 815 đến số 816
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 769/NQ-UBTVQH14

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426226