• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 78/2013/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí chợ; phí tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tải về Nghị quyết 78/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2013/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CHỢ; PHÍ THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ, CÔNG TRÌNH VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí-lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC và Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3771/TTr-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định khung mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí chợ; Phí tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh Khóa VIII tại Kỳ họp thứ 7,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí tán thành điều chỉnh khung mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí chợ; Phí tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Đối với Phí chợ:

a) Mức thu, nộp:

STT

Đối tượng

Khung mức thu

1

Đối với người buôn bán (người, quầy sạp)

Không quá 8.000 đồng/người/ngày; hoặc không quá 200.000 đồng/m2/tháng.

2

Đối với các loại xe chở hàng hóa nhập chợ

 

 

- Xe thô sơ

Không quá 10.000 đồng/xe/lần

 

- Xe vận tải các loại

Không quá 100.000 đồng/xe/lần

 

- Lô hàng hóa nhập chợ

Không quá 100.000 đồng/lô hàng

b) Quản lý, sử dụng:

- Đối với các Ban quản lý chợ có nguồn thu tự đảm bảo một phần hoặc do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên:

Toàn bộ số tiền phí chợ thu được nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan thu lập kế hoạch chi phí cần thiết phục vụ cho công tác thu phí và được ngân sách nhà nước cấp lại cho cơ quan thu.

- Đối với các Ban quản lý chợ có nguồn thu tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên:

Số tiền phí chợ thực tế thu được được để lại 90% cho cơ quan tổ chức thu phí để chi phí phục vụ công tác tổ chức thu. Số còn lại (10%) nộp hết vào ngân sách nhà nước.

- Đối với các Doanh nghiệp: Nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật thuế.

2. Đối với Phí tham quan di tích lịch sử và công trình văn hóa:

a) Mức thu, nộp:

STT

Đối tượng

Khung mức thu

1

Phí tham quan di tích lịch sử

- Người lớn: Không quá 20.000 đồng/lần/người;

- Trẻ em: Không quá 10.000 đồng/lần/người.

2

Phí tham quan công trình văn hóa

- Người lớn: Không quá 20.000 đồng/lần/người;

- Trẻ em: Không quá 10.000 đồng/lần/người.

b) Quản lý sử dụng:

- Đối với đơn vị hoạt động tổ chức thu được cơ quan Nhà nước: Được để lại 40% số tiền thu được để phục vụ công tác thu; nộp 60% vào ngân sách nhà nước;

- Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh: nộp thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Luật thuế.

Điều 2. Nghị quyết này bãi bỏ các quy định sau:

- Điểm 2 phần I – Danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Điểm 1 mục I phần A – Danh mục khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và quy định mới thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

- Tiết 9.2 và 9.3 điểm 9 phần I – Danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh căn cứ mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng đối với từng loại phí quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này để ban hành quyết định chi tiết về đối tượng, mức thu, phương thức thu, nộp đối với từng loại phí cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII – Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12/7/2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP, VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh LĐ;
- TTTU, UBND tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TP;
- Trung tâm Công báo tỉnh (đăng công báo);
- Đài PT-TH, Báo Lâm Đồng (để đưa tin);
- VP Đoàn ĐBQH & HĐND, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 78/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 12/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 78/2013/NQ-HĐND

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210600