• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2017 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2018

Tải về Nghị quyết 80/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Xét Tờ trình số 289/TTr-HĐND ngày 27/6/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018; Báo cáo thm tra Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 như nội dung Tờ trình số 289/TTr-HĐND ngày 27/6/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:

I. GIÁM SÁT TẠI KỲ HP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Tại kỳ họp giữa năm 2018:

1.1. Xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kim sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về: Kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018; về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Xem xét kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước.

- Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Hai về việc trồng mới 7.000 ha rừng.

- Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Ba về kết quả giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2016.

1.2. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu chất vấn Thủ trưởng các đơn vị khác. Xem xét việc trả lời chất vấn của các cá nhân, tổ chức bị chất vấn tại các kỳ họp trước.

1.3. Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có).

1.4. Xem xét các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh.

2. Tại kỳ họp cuối năm 2018:

2.1. Xem xét báo cáo công tác năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kim sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về: kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017; về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Xem xét kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước.

2.2. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kim sát nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu chất vấn Thủ trưởng các đơn vị khác. Xem xét việc trả lời chất vấn của các cá nhân, tổ chức bị chất vấn tại các kỳ họp trước.

2.3. Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có).

2.4. Xem xét các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.5. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối vi người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu (theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội).

II. GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. Giám sát chuyên đề vi nội dung “Việc thực hiện các kiến nghị của Kim toán Nhà nước năm 2015, 2016 và Thanh tra Chính phủ năm 2014 đi với các đơn vị có liên quan tại tnh Gia Lai”.

2. Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016, 2017.

3. Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát các các lĩnh vực có liên quan.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chương trình giám sát tại kỳ họp giữa năm 2019.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát; các Tđại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, chủ động xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả giám sát theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của chủ th giám sát.

Các cơ quan chịu sự giám sát có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư Pháp;
- Đoàn ĐBQH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các VP: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT-HĐND.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 80/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 13/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 80/NQ-HĐND

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400337