• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dự trữ quốc gia


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Nghị quyết 800/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tải về Nghị quyết 800/NQ-UBTVQH14
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 800/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ MUA BÙ GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình số 399/TTr-CP ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia; Báo cáo thẩm tra số 1728/BC-UBTCNS14 ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Bổ sung 265 tỷ đồng (hai trăm sáu mươi lăm tỷ đồng) cho Bộ Tài chính từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 để mua bù 24.840 tấn gạo đã xuất cấp cứu trợ, viện trợ từ ngày 01/6/2018 đến ngày 31/5/2019.

Điều 2

Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành hữu quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. y ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các y ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PCTQH, y viên UBTVQH;
- TTHĐDT và các UB của QH;
- VPTƯ Đảng, VPCTN, VPQH, VPCP;
- Các bộ: Tài chính; KH&ĐT; Tổng cục Dự trữ;
- Lưu: HC, TCNS;
- e-Pas: 90404

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 800/NQ-UBTVQH14   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội   Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 28/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/12/2019   Số công báo: Từ số 935 đến số 936
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 800/NQ-UBTVQH14

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
429705