• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Bảo đảm trật tự an toàn giao thông

 

Nghị quyết 83/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Tải về Nghị quyết 83/2018/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2018/NQ-ND

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Quyết định số 901/QĐ-BTC ngày 13/6/2018 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/1/2018 của Bộ Tài chính quy định việc qun lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 515/TTr-UBND ngày 02/11/2018; Báo cáo thẩm tra s 739/BC-KTNS ngày 01/12/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quy định nội dung và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông (sau đây viết tắt là TTATGT) trên địa bàn tỉnh thuộc thm quyền quyết định của HĐND tỉnh, như sau:

1. Nội dung chi bảo đảm TTATGT của các huyện, thành phố:

a) Chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông.

b) Chi hội nghị sơ kết, tng kết, tập huấn triển khai nhiệm vụ, công tác bảo đảm TTATGT.

c) Chi hoạt động kim tra, giám sát về công tác bảo đảm TTATGT;

d) Chi xây dựng kế hoạch và biện pháp phối hợp các ban, ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT và khc phục ùn tắc giao thông.

đ) Chi tập huấn nghiệp vụ về TTATGT.

e) Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ trực tiếp phục vụ công tác bảo đảm TTATGT theo quy định của pháp luật hiện hành.

g) Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác bảo đảm TTATGT theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành.

h) Chi xăng dầu, sửa cha trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác bảo đảm TTATGT.

i) Chi thống kê, phân tích sliệu; xây dựng, duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm TTATGT.

k) Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm TTATGT theo quy định của pháp luật;

l) Chi hợp tác quốc tế về TTATGT.

m) Chi thăm hi, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, gia đình nạn nhân bị chết trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, trong dịp Tết Ngun đán, "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông".

2. Các nội dung chi đặc thù bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh

a) Chi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và kiêm nhiệm Ban An toàn giao thông các cấp; Thanh tra Sở Giao thông và các lực lượng khác trực tiếp tham gia bảo đảm trật tan toàn giao thông ban đêm (ngoài chế độ làm đêm, làm thêm giờ theo quy định hiện hành) đthực hiện một trong các nhiệm vụ sau:

- Bảo đảm trật tự an toàn giao thông diễn ra các ngày lễ kniệm; sự kiện chính trị - xã hội; hoạt động văn hóa, thể thao lớn của Nhà nước và địa phương.

- Bảo đảm trật tự an toàn giao thông các đợt cao điểm theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

- Phối hợp xử lý tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông có diễn biến phức tạp.

- Các trường hợp khác mà trật tự an toàn giao thông đường bộ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

b) Chi khác phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm TTAGT.

3. Quy định mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức người làm việc theo chế độ hợp đồng và kiêm nhiệm Ban An toàn giao thông các cấp; Thanh tra Sở Giao thông và các lực lượng khác trực tiếp tham gia bảo đảm trật t an toàn giao thông ban đêm (ngoài chế độ làm đêm, làm thêm giờ theo quy định hiện hành), mức chi: 100.000 đồng/người/ca (01 ca từ đủ 04 gi trở lên) trong các trường hợp thực hiện một trong các nhiệm vụ tại điểm a, khoản 2 điều 1 của Nghị quyết.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính ph;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu t
ư, Tài chính, Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Hu
yện ủy, Thành ủy: HĐND; UBND, UBMTTQ các huyện, tnh phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
-
VP: Tnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- C
ác Trung tâm: Thông tin; VTLT tỉnh;
- L
ưu: VT, KTNS, (150b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 83/2018/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 07/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 83/2018/NQ-HĐND

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410884