• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND bổ sung Quy định mức thu học phí tại trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015 kèm theo Nghị quyết 40/2011/NQ-HĐND do tỉnh Phú Yên ban hành

Tải về Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2013/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 01 tháng 8 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG KHOẢN 4 VÀO “QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CÔNG LẬP DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ TỪ NĂM HỌC 2011-2012 ĐẾN NĂM HỌC 2014-2015” BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 40/2011/NQ-HĐND NGÀY 16/12/2011 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh về việc bổ sung khoản 4 vào quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung khoản 4 vào “Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015” ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh. Cụ thể như sau:

4. Đối với Trường trung cấp nghề thanh niên Dân tộc Phú Yên

Học phí đào tạo theo niên chế (hệ chính quy): thu 10 tháng/năm.

Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

Nhóm ngành

Năm học
2013-2014

Năm học
2014-2015

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: Kỹ thuật máy nông nghiệp

180

186

- Thú y: Chăn nuôi gia súc, gia cầm

246

258

- Khoa học và sự sống: May thời trang

252

264

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 84/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Huỳnh Tấn Việt
Ngày ban hành: 01/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204029