• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 85/2013/NQ-HĐND quy định số lượng, mức thù lao đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn do tỉnh Phú Yên ban hành

Tải về Nghị quyết 85/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/2013/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 01 tháng 8 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, MỨC THÙ LAO ĐỐI VỚI ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC , ngày 22 tháng 10 năm 2012 của liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính, quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng, mức thù lao và kinh phí hoạt động đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định số lượng, cơ cấu, mức thù lao đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh như sau:

a) Số lượng, cơ cấu Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn:

- Mỗi xã, phường, thị trấn được thành lập 01 Đội công tác xã hội tình nguyện, với số lượng thành viên:

+ Đối với xã: 05 người/đội.

+ Đối với phường, thị trấn: 06 người/đội.

- Cơ cấu Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn gồm: Đội trưởng, 01 Đội phó và các thành viên.

b) Mức thù lao hàng tháng đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn:

- Đội trưởng là 0,6 lần mức lương cơ sở;

- Đội phó là 0,5 lần mức lương cơ sở;

- Thành viên của Đội là 0,4 lần mức lương cơ sở.

Mức thù lao hàng tháng, UBND cấp xã lập dự toán cùng với dự toán chi ngân sách cấp xã hàng năm theo Luật Ngân sách nhà nước.

Các quy định khác không nêu trong Nghị quyết này thì thực hiện theo Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 55/2005/NQ-HĐND, ngày 21/12/2005 của HĐND tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 5 về việc quy định mức phụ cấp và kinh phí hoạt động đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 85/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Huỳnh Tấn Việt
Ngày ban hành: 01/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 85/2013/NQ-HĐND

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204030