• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dự trữ quốc gia


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Nghị quyết 850/NQ-UBTVQH14 năm 2019 bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tải về Nghị quyết 850/NQ-UBTVQH14
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 850/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ MUA BÙ THUỐC THÚ Y DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐÃ XUẤT CẤP TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2018 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2019

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình số 469/TTr-CP ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Báo cáo thẩm tra số 1789/BC-UBTCNS14 ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Bổ sung 196.000 triệu đồng (Một trăm chín mươi sáu nghìn triệu đồng) cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 để mua bù các mặt hàng thuốc thú y đã xuất cấp từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019 đưa vào dự trữ quốc gia theo đề xuất của Chính phủ tại Tờ trình số 469/TTr-CP ngày 11 tháng 10 năm 2019.

Điều 2

Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành hữu quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 850/NQ-UBTVQH14   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội   Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 26/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/02/2020   Số công báo: Từ số 177 đến số 178
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 850/NQ-UBTVQH14

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
436244