Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 86/1997/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 1997 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 86/1997/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 04/08/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/08/1997, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86/1997/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 1997 của Chính phủ.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7/1997 đã bàn và quyết định các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ đã thảo luận về Dự Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi). Giao Bộ Tư pháp tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, phối hợp với Bộ Ngoại giao chọn hình thứ thích hợp để tham khảo thêm ý kiến của đại diện cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài; hoàn chỉnh Dự Luật trình Thủ tướng Chính phủ để chuẩn bị trình Quốc hội.

2. Chính phủ đã thảo luận về Dự án Pháp lệnh Tổ chức và hoạt động của tổ hoà giải ở cơ sở. Giao Bộ Tư pháp tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, chỉnh lý Dự án Pháp lệnh theo hướng: việc hoà giải phải phát huy được tính cộng đồng, vai trò tự quản của nhân dân, tôn trọng truyền thống văn hoá, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của làng, bản phù hợp với các quy định của pháp luật; động viên được mọi người tham gia công tác hoà giải trong nội bộ nhân dân; đồng thời, xin ý kiến Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội và những cá nhân có uy tín trong công tác hoà giải ở cơ sở. Trong tháng 8/1997, Bộ Tư pháp hoàn chỉnh Dự án Pháp lệnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

3. Chính phủ đã thảo luận về những điểm bổ sung của Dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Dự án Luật Ngân hàng và các tổ chức tín dụng, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của các Đại biểu Quốc hội khoá IX, tại Kỳ họp thứ 11. Giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Văn phòng Chính phủ căn cứ vào các ý kiến tại phiên họp Chính phủ tháng 1/1997 và phiên họp này, tổ chức nhóm chuyên gia chỉnh lý từng Điều, Khoản của hai Dự Luật này; trong tháng 8/1997, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi trình Quốc hội.

3.1. Đối với Dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: cần quy định Thanh tra Ngân hàng là Thanh tra Nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tạm ứng cho ngân sách Nhà nước phải thống nhất với Luật Ngân sách Nhà nước; về quản lý Nhà nước đối với hoạt động của Ngân hàng Nhà nước không quy định thành Chương riêng, nhưng phải rõ những nội dung của quản lý nhà nước; ...

3.2. Đối với Dự án Luật Ngân hàng và các tổ chức tín dụng: Cần làm rõ thêm một số nội dung, như: Việc mở chi nhánh của các Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; các quy định về cầm cố, thế chấp phải linh hoạt và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; trong quá trình cho vay, Ngân hàng phải giám sát chặt chẽ, định kỳ có đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả sử dụng vốn ở các doanh nghiệp có vay vốn của Ngân hàng.

4. Chính phủ đã cho ý kiến về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3, Khoá VIII về "Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sách vững mạnh". Giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tiếp thu các ý kiến bổ sung tại phiên họp và xin ý kiến của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các đề án nhằm thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân; hoàn chỉnh bản Kế hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15/8/1997.

5. Chính phủ quyết định triệu tập phiên họp giữa tháng 8/1997 để bàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ mới, những điểm sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và một số chính sách đối với cán bộ xã, phường. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ gửi ngay các Đề án xin ý kiến của các thành viên Chính phủ và hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/8/1997.

99