• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 227/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết 255/2008/NQ- HĐND về chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008 - 2015 có tính đến 2020

Tải về Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2013/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 227/2008/NQ-HĐND NGÀY 23/7/2008 VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH NGHỆ AN Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2008 - 2015 CÓ TÍNH ĐẾN 2020 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 255/2008/NQ- HĐND NGÀY 20/12/2008 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT 227/2008/NQ- HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số: 4150/TTr- UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 về một số chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008 - 2015 có tính đến 2020 và Nghị quyết số 255/2008/NQ- HĐND ngày 20/12/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 227/2008/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 86/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Trần Hồng Châu
Ngày ban hành: 17/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207665