• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tải về Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2013/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO NGƯỜI KIÊM NHIỆM LÀM CÔNG TÁC LÂM NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC XÃ CÓ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 08

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2017/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng trên địa bàn tỉnh, gồm những nội dung như sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp tại xã, thị trấn có diện tích đất lâm nghiệp (rừng và đất rừng) từ 300 ha trở lên, gồm 151 xã, thị trấn (Có phụ lục kèm theo).

Tùy theo điều kiện của từng địa phương, bố trí một trong hai đối tượng sau kiêm nhiệm công tác lâm nghiệp: Người hoạt động không chuyên trách cấp xã đang phụ trách công tác kế hoạch - giao thông - thủy lợi - nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm hoặc Phó Trưởng Ban Nông nghiệp xã.

2. Định mức hỗ trợ

Người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí bằng hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN CÓ DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP TỪ 300 HA TRỞ LÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của Hội đồng nhân dân ttỉnh Quảng Nam)

TT

Huyện

Xã có diện tích đất lâm nghiệp từ 300 ha trở lên

Tổng số xã

1

Bắc Trà My

Trà Giác, Trà Bui, Trà Kót, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Nú, Trà Đốc, Trà Sơn, Trà Giang, Trà Dương, Trà Tân, Trà Đông và thị trấn Trà My

13

2

Duy Xuyên

Duy Thu, Duy Sơn, Duy Phú, Duy Trung, Duy Hoà, Duy Trinh.

06

3

Đông Giang

Mà Cooih, Tư, Tà Lu, Sông Kôn, Ba, Cà Dăng, A Ting, Jơ Ngây, A Rooi, Zà Hung và thị trấn PRao

11

4

Hiệp Đức

Phước Trà, Thăng Phước, Hiệp Hòa, Phước Gia, Quế Thọ, Hiệp Thuận, Sông Trà, Quế Lưu, Bình Sơn, Bình Lâm, Quế Bình

11

5

Hội An

Tân Hiệp

01

6

Đại Lộc

Đại Sơn, Đại Hưng, Đại Thạnh, Đại Hồng, Đại Chánh, Đại Đồng, Đại Lãnh, Đại Quang, Đại Nghĩa và Đại Hiệp

10

7

Nam Giang

Đắc Pring, Ca Dy, Tà Pơ, Zuôih, La êê, Tà Bhing, Chơ Chun; La Dêê, Chà Val, Đắc Pre, Đắc Tô và thị trấn Thạnh Mỹ

12

8

Nam Trà My

Trà Leng, Trà Dơn, Trà Mai, Trà Cang, Trà Nam, Trà Tập, Trà Don, Trà Linh, Trà Vinh và Trà Vân

10

9

Nông Sơn

Quế Lâm, Phước Ninh, Quế Ninh, Quế Trung, Quế Lộc, Sơn Viên và Quế Phước

07

10

Núi Thành

Tam Hòa, Tam Trà, Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Mỹ Tây, Tam Nghĩa, Tam Hiệp, Tam Mỹ Đông, Tam Anh Nam, Tam Tiến và Tam Xuân 2

11

11

Phước Sơn

Phước Hoà, Phước Hiệp, Phước Kim, Phước Mỹ, Phước Xuân, Phước Lộc, Phước Năng, Phước Thành, Phước Công, Phước Đức, Phước Chánh và thị trấn Khâm Đức

12

12

Phú Ninh

Tam Vinh, Tam Lãnh, Tam Lộc, Tam Dân và Tam Đại

05

13

Quế Sơn

Quế Xuân 2, Quế Cường, Quế Phú, Quế Phú, Quế Hiệp; Quế Phong, Quế Long, Phú Thọ, Quế Thuận, Quế An và thị trấn Đông Phú.

11

14

Thăng Bình

Bình Định Nam, Bình Dương, Bình Đào, Bình Phú, Bình Lãnh, Bình Trị và Bình Minh

07

15

Tiên Phước

Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Châu, Tiên Hiệp, Tiên Hà, Tiên Cảnh, Tiên Lập, Tiên An, Tiên Thọ, Tiên Sơn, Tiên Mỹ, Tiên Phong, Tiên Cẩm và Tiên Lộc

14

16

Tây Giang

Lăng, Avương, Dang, Tr'hy, Axan, Bhalêê, Atiêng, Anông, Gari và Ch'ơm

10

Tổng cộng

151 xã, thị trấn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 86/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Nguyễn Văn Sỹ
Ngày ban hành: 04/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
201447