• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2013 điều chỉnh quy mô công suất, diện tích và địa điểm đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô do tỉnh Phú Yên ban hành

Tải về Nghị quyết 86/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 01 tháng 8 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ CÔNG SUẤT, DIỆN TÍCH VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY LỌC DẦU VŨNG RÔ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Phú Yên về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 52/TB-VPCP , ngày 01 tháng 02 năm 2013 và Văn bản số 204/TTg-KTN, ngày 01 tháng 02 năm 2013 về dự án lọc dầu Vũng Rô;

Sau khi xem xét Tờ trình số 38/TTr-UBND, ngày 10 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh quy mô công suất và địa điểm đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô công suất, diện tích và địa điểm đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, với một số nội dung chính như sau:

1. Quy mô đầu tư: Điều chỉnh quy mô công suất từ 04 triệu tấn/năm lên 08 triệu tấn/năm.

2. Diện tích và địa điểm đầu tư: Điều chỉnh địa điểm từ làng Thượng, với diện tích 185,1 ha sang Khu công nghiệp lọc hóa dầu Hòa Tâm, với quy mô diện tích 538 ha mặt đất, bao gồm 404 ha xây dựng nhà máy được tách từ khu đất phía Đông Nam Khu công nghiệp lọc hóa dầu Hòa Tâm và 134 ha xây dựng mặt bằng cảng (chưa kể diện tích lấn biển). Diện tích mặt nước biển sử dụng 500-1.300 ha (diện tích cụ thể theo dự án cảng Bãi Gốc được phê duyệt).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này điều chỉnh về quy mô công suất, diện tích và địa điểm dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô được quy định tại Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND , ngày 24/12/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên và điều chỉnh quy mô diện tích Khu công nghiệp Hòa Tâm thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên được quy định trong Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND , ngày 09/7/2009 của HĐND tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 86/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Huỳnh Tấn Việt
Ngày ban hành: 01/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 86/NQ-HĐND

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204031