• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng


 

Nghị quyết 87/NQ-HĐND năm 2018 về Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 8 ban hành tiêu chuẩn chính quyền cơ sở vững mạnh hết hiệu lực thi hành do tỉnh Hòa Bình ban hành

Tải về Nghị quyết 87/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 04 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 8, NGÀY 16/01/1998 VỀ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 6 về việc bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 8, ngày 16 tháng 01 năm 1998 về ban hành tiêu chuẩn chính quyền cơ sở vững mạnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 8, ngày 16 tháng 01 năm 1998 về ban hành tiêu chuẩn chính quyền cơ sở vững mạnh hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh (CT các PCT);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT tin học và Công báo VPUBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTH
ĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 87/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Trần Đăng Ninh
Ngày ban hành: 04/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 87/NQ-HĐND

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408113