• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 88/2013/NQ-HĐND quy định mức thu Phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tải về Nghị quyết 88/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 88/2013/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH VỊNH HẠ LONG, BÁI TỬ LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và Lệ phí; Nghị định của Chính phủ: số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 "Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí"; số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP "; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 "Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"; Văn bản số 7427/BTC-CST ngày 11/6/2013 của Bộ Tài chính "V/v Phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh";

Sau khi xem xét Tờ trình số 3879/TTr-UBND ngày 28/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh "V/v đề nghị quyết định mức thu Phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long"; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức thu Phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long như phụ lục kèm theo

Điều 2. Quy định về việc miễn, giảm phí

- Mức thu phí tham quan đối với trẻ em (từ 7 tuổi đến 15 tuổi), người cao tuổi (là công dân đủ 70 tuổi trở lên), người nghèo, người khuyết tật mức thu bằng 50% quy định trên.

- Miễn thu phí tham quan đối với người có công với cách mạng và trẻ em dưới 7 tuổi.

Điều 3. Quy định tạm thời tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí (Ban Quản lý Vịnh Hạ Long) trong thời gian 03 tháng kể từ ngày 01/01/2014 là 25%. Căn cứ tình hình thực tế thu phí và lượng khách tham quan, chi phí cho công tác chuyên môn và quản lý thu phí, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu phí trong thời gian tiếp theo cho phù hợp.

Điều 4. Mức thu phí tại Nghị quyết này thay thế mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long tại Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 18/10/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/7/2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Các Bộ Tư pháp, Tài chính (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII;
- UB. MTTQ và các đoàn thể của tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành và các cơ quan, đơn vị của tỉnh và TƯ đóng trên địa bàn tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, tx, tp;
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- LĐ và CVVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNSI.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

PHỤ LỤC:

MỨC THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH VỊNH HẠ LONG, BÁI TỬ LONG
(Kèm theo Nghị quyết số 88 /2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức phí

Ghi chú

A

VỊNH HẠ LONG

 

 

 

1

Tham quan chung Vịnh Hạ Long

đồng/lượt/người

Tối đa không quá 150.000

Thời gian tham quan từ 06h30’-18h30’ (dưới 12 giờ)

2

Tham quan tại các điểm trên Vịnh Hạ Long

đồng/lượt/người

 

-

Thiên Cung

đồng/lượt/người

50.000

-

Đầu Gỗ

đồng/lượt/người

50.000

-

Hang Sửng Sốt

đồng/lượt/người

50.000

-

Bãi Tắm Ti Tốp

đồng/lượt/người

50.000

-

Động Mê Cung

đồng/lượt/người

50.000

-

Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn

đồng/lượt/người

30.000

-

Các điểm tham quan khác

đồng/lượt/người

30.000

3

Tham quan tại khu vực lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh

 

 

 

-

Thời gian lưu trú 01 đêm

Đồng/người

200.000

Từ 12 - 24 giờ

-

Thời gian lưu trú 02 đêm

Đồng/người

350.000

Từ trên 24 - 48 giờ

-

Thời gian lưu trú 03 đêm

Đồng/người

400.000

Từ trên 48-72 giờ

B

VỊNH BÁI TỬ LONG

 

 

 

1

Tham quan chung Vịnh Bái Tử Long

đồng/lượt/người

Tối đa không quá 100.000

Thời gian tham quan từ 06h30’-18h30’ (dưới 12 giờ)

2

Tham quan tại khu vực lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh

 

 

 

-

Thời gian lưu trú 01 đêm

Đồng/người

150.000

Từ 12 - 24 giờ

-

Thời gian lưu trú 02 đêm

Đồng/người

300.000

Từ trên 24 - 48 giờ

-

Thời gian lưu trú 03 đêm

Đồng/người

350.000

Từ trên 48-72 giờ

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 88/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 19/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 88/2013/NQ-HĐND

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204793