• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính


 

Nghị quyết 88/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019-2021

Tải về Nghị quyết 88/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG (LẦN 3)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3257/TTr-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021; Báo cáo thẩm tra số 87/BC-HĐND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021, cụ thể như sau:

1. Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hòa Phú và thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong để thành lập thị trấn Phan Rí Cửa (mới), huyện Tuy Phong, cụ thể:

a) Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp Biển Đông.

- Phía Tây giáp xã Hòa Thắng và thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

- Phía Nam giáp Biển Đông.

- Phía Bắc giáp với xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình và xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

b) Diện tích tự nhiên: 14,94 km2.

c) Dân số: 45.805 người.

2. Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Đức Tân và xã Măng Tố, huyện Tánh Linh để thành lập xã Măng Tố (mới), huyện Tánh Linh, cụ thể:

a) Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp với xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

- Phía Tây giáp với xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

- Phía Nam giáp với xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh và xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

- Phía Bắc giáp với xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận và xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

b) Diện tích tự nhiên: 71,98 km2.

c) Dân số: 9.838 người.

3. Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Nam Chính và xã Đức Chính, huyện Đức Linh để thành lập xã Nam Chính (mới), huyện Đức Linh, cụ thể:

a) Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp với thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

- Phía Tây giáp với thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

- Phía Nam giáp với xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

- Phía Bắc giáp với xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận và xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

b) Diện tích tự nhiên: 51,69 km2.

c) Dân số: 15.379 người.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp bất thường (lần 3) thông qua ngày 11 tháng 9 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác ĐBQH - UBTV Quốc hội;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, TH, K.L

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 88/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 11/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 88/NQ-HĐND

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434903