• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND quy định tỷ lệ (%) tiền thu phí sử dụng bến, bãi đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng quá cảnh, hàng gửi kho ngoại quan, trích để lại cho đơn vị thu phí chi cho công tác thu phí do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tải về Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HÔI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/2013/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) TIỀN THU PHÍ SỬ DỤNG BẾN, BÃI ĐỐI VỚI HÀNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT, HÀNG CHUYỂN KHẨU, HÀNG QUÁ CẢNH, HÀNG GỬI KHO NGOẠI QUAN, TRÍCH ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ THU PHÍ CHI CHO CÔNG TÁC THU PHÍ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí; các Nghị định của Chính phủ: Số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002, số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét tờ trình số 3372/TTr-UBND ngày 28/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ (%) tiền thu phí sử dụng bến bãi đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng quá cảnh, hàng gửi kho ngoại quan trích để lại cho đơn vị thu phí chi cho công tác thu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tỷ lệ (%) tiền thu phí sử dụng bến bãi đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng quá cảnh, hàng gửi kho ngoại quan trích để lại cho đơn vị thu phí chi cho công tác thu, như sau:

- Ban Quản lý cửa khẩu Móng Cái: 02%;

- Ban Quản lý cửa khẩu Hải Hà: 10%;

- Ban Quản lý cửa khẩu Bình Liêu: 10%.

Trong quá trình thực hiện, việc điều chỉnh tỷ lệ trích đối với loại phí trên cho phù hợp với tình hình thực tế giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/7/2013, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 90/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 19/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209775