• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


 

Nghị quyết 912/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ nhiệm lại Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tải về Nghị quyết 912/NQ-UBTVQH14
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 912/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước số 81/2015/QH13;

Căn cứ Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 29/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước;

Xét Tờ trình số 193/TTr-KTNN ngày 20/02/2020 của Kiểm toán Nhà nước và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 131/TTr-BCTĐB ngày 06/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, kể từ ngày 01/4/2020 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo luật định.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Vũ Văn Họa được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Điều 3. Các ông: Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng Ban Công tác đại biểu, các cơ quan liên quan và ông Vũ Văn Họa theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 912/NQ-UBTVQH14   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội   Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 12/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/04/2020   Số công báo: Từ số 349 đến số 350
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 912/NQ-UBTVQH14

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440240