• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

 

Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND15 về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2015-2020 và điều chỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà văn hoá thôn, khu dân cư; xây dựng phòng học kiên cố và hỗ trợ xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020

Tải về Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND15
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2014/NQ-HĐND15

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ XÂY DỰNG SÂN THỂ THAO CÁC XÃ, THỊ TRẤN VÀ SÂN THỂ THAO THÔN TRÊN ĐỊA BÀN NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG, GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH NÂNG MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG MỚI NHÀ VĂN HÓA THÔN, KHU DÂN CƯ; XÂY DỰNG PHÒNG HỌC KIÊN CỐ VÀ HỖ TRỢ CÁC XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ, GIAI ĐOẠN 2011-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 26 tháng 03 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao các xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2015-2020 và điều chỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà văn hoá thôn, khu dân cư; xây dựng phòng học kiên cố và hỗ trợ các xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định cơ chế hỗ trợ và điều chỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng sân thể thao các xã, thị trấn và sân thể thao thôn; xây dựng mới nhà văn hóa thôn, khu dân cư; xây dựng phòng học kiên cố và hỗ trợ các xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1. Cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao các xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2015-2020:

a. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 02 tỷ đồng/sân để bồi thường giải phóng mặt bằng và san lấp, hình thành cơ bản mặt sân thể thao có diện tích từ 8.000m2 trở lên đối với các xã, thị trấn chưa có sân thể thao.

b. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng/sân để bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng sân thể thao có diện tích từ 1.000m2 trở lên đối với các thôn chưa có sân thể thao.

c. Phần kinh phí đầu tư còn lại các địa phương thực hiện xã hội hoá thu hút nguồn kinh phí, ngày công lao động của nhân dân và các tổ chức, cá nhân.

2. Điều chỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh xây dựng mới nhà văn hóa thôn, khu dân cư; xây dựng phòng học kiên cố và hỗ trợ các xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 như sau:

a. Nâng mức hỗ trợ xây mới nhà văn hoá thôn, khu dân cư đối với các thôn, khu dân cư chưa được hỗ trợ từ mức 100 triệu đồng/01 nhà văn hoá, lên mức 200 triệu đồng/01 nhà văn hoá;

b. Nâng mức hỗ trợ một lần từ mức 150 triệu đồng/01 xã, lên mức 250 triệu đồng/01 xã đối với các xã, phường, thị trấn được cấp có thẩm quyền công nhận đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 nhưng chưa được hỗ trợ theo các quy định trước đây về xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế;

c. Nâng mức hỗ trợ xây mới phòng học kiên cố nhưng chưa được hỗ trợ từ mức 25 triệu đồng /01 phòng, lên mức 50 triệu đồng /01 phòng;

Điều 2. Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 92/2014/NQ-HĐND15   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương   Người ký: Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành: 11/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND15

262

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262572