• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


Văn bản pháp luật về Kế hoạch đầu tư công trung hạn

 

Nghị quyết 92/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Tải về Nghị quyết 92/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG (LẦN 4)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020;

Sau khi xem xét Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 và danh mục các dự án trọng điểm nguồn vốn ngân sách tỉnh; Tờ trình số 4439/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 126/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Do năm 2020 là năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, để đảm bảo nguồn vốn cân đối năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư. Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020.

(Chi tiết điều chỉnh nguồn vốn ngân sách tập trung, XSKT giai đoạn 2016 - 2020 theo biểu số 1, 2 đính kèm).

2. Phân khai kế hoạch dự phòng ngân sách tập trung còn lại giai đoạn 2016 - 2020.

Tổng kế hoạch dự phòng ngân sách tập trung tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 là 623.000 triệu đồng, đã phân khai chi tiết 575.421 triệu đồng, còn lại 47.579 triệu đồng, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung cho các chương trình, đề án: Bổ sung vốn chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác 10.000 triệu đồng; Dự án nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết 10.000 triệu đồng; Hỗ trợ Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (trong đó: Ưu tiên thanh toán nợ và chuyển tiếp các dự án khai hoang đất sản xuất) 10.000 triệu đồng, khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 17.579 triệu đồng.

(Chi tiết, danh mục, mức vốn, chủ đầu tư đính kèm theo biểu số 3).

3. Phân khai kế hoạch xổ số kiến thiết còn lại giai đoạn 2016 - 2020:

Kế hoạch xổ số kiến thiết kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 3.370.000 triệu đồng, trong đó, phân bổ đầu tư 3.033.000 triệu đồng, dự phòng 337.000 triệu đồng. Đã phân bổ đầu tư cho các dự án trong kế hoạch trung hạn từ 2016 - 2019 là 2.559.000 triệu đồng. Kế hoạch trung hạn còn lại phải phân khai cho danh mục công trình được phê duyệt 474.000 triệu đồng (3.033.000 triệu đồng - 2.559.000 triệu đồng); dự kiến kế hoạch năm 2020 là 950.000 triệu đồng. Như vậy, so với danh mục và mức vốn đã phê duyệt, nguồn vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2016 - 2020 chưa phân bổ 476.000 triệu đồng (950.000 triệu đồng - 474.000 triệu đồng); Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung:

- Bổ sung danh mục công trình mới chưa có trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn xổ số kiến thiết 182.724 triệu đồng.

(Chi tiết, danh mục, mức vốn, chủ đầu tư đính kèm theo biểu số 4).

- Bổ sung kế hoạch cho các công trình đã có danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 có mức vốn trong kế hoạch trung hạn còn thấp 290.383 triệu đồng.

(Chi tiết, danh mục, mức vốn, chủ đầu tư đính kèm theo biểu số 5).

- Còn lại 2.893 triệu đồng đưa vào nguồn dự phòng năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp bất thường (lần 4) thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;

- Ban công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND,
Ban Thường trực
UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT. Tấn Duy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 92/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 02/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 92/NQ-HĐND

76

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434908