• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Nghị quyết 93/2013/NQ-HĐND thông qua đối tượng, mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Nghị quyết 93/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/2013/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 17 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU VÀ TỶ LỆ TRÍCH NỘP PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 13/03/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 2491/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô (bao gồm xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy) trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc sử dụng, quản lý xe mô tô trên địa bàn tỉnh là đối tượng nộp phí;

b) Tổ chức, cá nhân thu phí.

Điều 2. Mức thu:

TT

Loại xe mô tô

Mức thu (đồng/năm)

Thành phố, Thị xã

Các huyện

1

Loại có dung tích xi lanh đến 100cm3

80.000

60.000

2

Loại có dung tích xi lanh trên 100 cm3

130.000

110.000

Điu 3. Tỷ lệ trích nộp

1. UBND các phường, thị trấn được để lại 8% trong tổng số phí thu được để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định.

2. UBND các xã được để lại 15% trong tổng số phí thu được để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định.

3. Số tiền phí thu được còn lại (92% đối với phường, thị trấn; 85% đối với các xã) UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm nộp vào tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Nghệ An mở tại Kho bạc Nhà nước. Việc quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Quốc hội; VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ GTVT, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

- Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 150/2014/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 04/08/2016)

Điều 1. Sửa đổi khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:
“3. Số tiền phí thu được còn lại (92% đối với phường, thị trấn; 85% đối với các xã) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm nộp 60% vào ngân sách tỉnh và 40% vào Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh”.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 150/2014/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 04/08/2016)
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 93/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Trần Hồng Châu
Ngày ban hành: 17/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 93/2013/NQ-HĐND

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205285