• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Dự toán ngân sách nhà nước

 

Nghị quyết 936/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tải về Nghị quyết 936/NQ-UBTVQH14
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 936/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 VÀ PHÂN BỔ, SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Xét Tờ trình số 04/TTr-CP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 1938/BC-UBTCNS14 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019

Bổ sung số tăng thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 139.774 tỷ đồng vào dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019, bao gồm: tăng thu ngân sách trung ương là 33.731 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là 106.043 tỷ đồng.

Điều 2. Phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019

Phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 là 49.112 tỷ đồng, bao gồm: tăng thu là 32.212 tỷ đồng (không bao gồm số tăng thu viện trợ được chi cho mục tiêu cụ thể), tiết kiệm chi là 16.900 tỷ đồng, để thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Dành nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp: 12.880 tỷ đồng;

2. Thưởng vượt thu cho các địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương vượt dự toán: 357,8 tỷ đồng, gồm: tỉnh Quảng Ninh 14,4 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng 199,2 tỷ đồng, tỉnh Hải Dương 0,3 tỷ đồng, tỉnh Bắc Ninh 9,6 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 131,5 tỷ đồng và thành phố Cần Thơ 2,8 tỷ đồng.

3. Hỗ trợ đầu tư trở lại theo cơ chế tài chính đặc thù đối với thành phố Hải Phòng: 1.750 tỷ đồng;

4. Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: 20.000 tỷ đồng theo quy định của Chính phủ;

5. Số còn lại 14.124,2 tỷ đồng để bù hụt thu ngân sách trung ương năm 2020 và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Chính phủ:

a) Phân bổ cụ thể:

- Kinh phí hỗ trợ các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết này;

- Kinh phí quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội và pháp luật có liên quan;

b) Báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất về kết quả phân bổ, sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019;

c) Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

2. Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đại biểu Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Các Ủy viên UBTVQH;
- HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KHĐT;
- Kiểm toán nhà nước;
- Lưu: HC, TCNS;
- E-pass: 27691.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 936/NQ-UBTVQH14   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội   Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 05/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/05/2020   Số công báo: Từ số 599 đến số 600
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 936/NQ-UBTVQH14

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443570