• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về điều chuyển một phần kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tải về Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH14
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN MỘT PHẦN KINH PHÍ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC THUẾ SANG TỔNG CỤC HẢI QUAN, TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC, ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 12 năm 2015 về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 149/TTr-CP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 1936/BC-UBTCNS14 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc điều chuyển một phần kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

1. Điều chuyển 1.434,057 tỷ đồng kinh phí đảm bảo hoạt động chưa sử dụng hết năm 2019 của Tổng cục Thuế để bổ sung kinh phí năm 2020 cho: Tổng cục Hải quan 883,957 tỷ đồng; Tổng cục Dự trữ nhà nước 318,3 tỷ đồng; Ủy ban Chứng khoán nhà nước 101,8 tỷ đồng và Học viện Tài chính 130 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư theo Tờ trình số 149/TTr-CP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

2. Giao Chính phủ tiếp tục rà soát các dự án đảm bảo trình tự, thủ tục, hiệu quả đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công trước khi phân bổ chính thức.

Điều 2

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tư
ng Chính phủ;
- Các Đ/c Phó Chủ tịch Quốc hộ
i;
- Các Đ/c Ủy viên UBTVQH;
- HĐDT v
à các Ủy ban của Quốc hội;
- VPTW Đảng, VP Chủ tịch n
ước, VPQH, VP Chính phủ; KTNN;
- Các bộ: Tài chính, KH&ĐT;
- Lưu: HC, TCNS;
- E pas: 29716

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 938/NQ-UBTVQH14   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội   Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 11/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/05/2020   Số công báo: Từ số 599 đến số 600
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH14

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443250