• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 94/2013/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Nghị quyết 94/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/2013/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về "Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2013", Báo cáo thẩm tra của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành với những đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 với các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu được nêu trong Báo cáo của UBND tỉnh; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới, trong nước gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) 6 tháng đầu năm 2013 đạt 5,42%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 4,4%. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 3,68%, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,44%. Giá trị sản xuất dịch vụ tăng 8,7%, trong đó: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 19,71% so cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,73% so với tháng 12/2012. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.895,815 tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán. Một số lĩnh vực văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đạt được những kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh và sự chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của UBND tỉnh cũng như sự quyết tâm và cố gắng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Tuy vậy, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 còn có một số hạn chế: Tốc độ tăng trưởng GDP và tốc độ tăng giá trị sản xuất các lĩnh vực đạt thấp so với kế hoạch; hoạt động doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; thu hút đầu tư, sản xuất công nghiệp, thu ngân sách đạt thấp. Một số vấn đề bức xúc chậm được giải quyết, như: giải quyết chính sách cho người có công còn nhiều thiếu sót, xử lý ô nhiễm môi trường chưa tốt, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép còn tồn tại, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng cao, tình trạng quá tải bệnh viện chưa được cải thiện nhiều, tranh chấp địa giới hành chính vẫn còn diễn ra...

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các chỉ tiêu năm 2013 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012. Đồng thời, nhấn mạnh việc thực hiện một số chỉ tiêu sau:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GDP):         7,0% - 8,0%

- Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng:        4,5% - 5,0%

- Giá trị sản xuất công nghiệp - Xây dựng tăng:    8% - 9%

Trong đó: Công nghiệp tăng                                11% - 12%

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng: 11% - 12%

- Kim ngạch xuất khẩu đạt:                                 300 - 320 triệu USD

- Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên:                  2.718,185 tỷ đồng

- Huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn        15.000 - 16.000 tỷ đồng

- Mức giảm tỷ lệ sinh:                                        0,3 - 0,4‰

- Tỷ lệ hộ nghèo:                                                12,5%

- Tạo việc làm mới:                                            > 20.000 người

- Xã chuẩn quốc gia về y tế (tiêu chí mới):            50%

- Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ:                            88%

III. GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

1. Khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là tồn tại trong điều hành của các cấp, các ngành; tiếp tục thực hiện nhất quán các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của kế hoạch năm 2013 nhằm hoàn thành ở mức cao nhất

a) Các cấp, các ngành tăng cường sự phối hợp, bằng các giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục các tồn tại trong 6 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2013 ở mức cao nhất.

b) Quán triệt, triển khai ngay Nghị quyết của Bộ Chính trị (khoá XI) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An đến năm 2020 bằng những quyết định chương trình, biện pháp cụ thể nhằm thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

c) Các cấp, các ngành tổ chức rà soát, phân tích từng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) và một số định hướng mới trong thời gian tới; cụ thể hoá thành kế hoạch, phân công cụ thể lãnh đạo, đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Đồng thời, chuẩn bị tốt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

2. Tập trung đẩy mạnh các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

a) Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp

- Chỉ đạo quyết liệt sản xuất vụ hè thu, vụ mùa, thực hiện tốt kế hoạch chăn nuôi; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các loại chất kích thích, tăng trọng bị cấm trong chăn nuôi, đảm bảo nguồn thực phẩm, an toàn cho người tiêu dùng. Theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, phát hiện sớm dịch bệnh để bao vây, dập dịch kịp thời.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung các biện pháp để tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp. Tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản, nhất là đánh bắt xa bờ nhằm nâng cao đời sống nhân dân.

b) Sản xuất công nghiệp

- Thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nhất là ngành chế biến; phát triển thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu; đưa hàng hoá, dịch vụ về khu vực nông thôn, từng bước đổi mới phương thức thu mua, phân phối phù hợp với tình hình hiện nay.

- Tập trung chỉ đạo phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm; phát huy tối đa năng lực sản xuất các sản phẩm có ưu thế và tăng nhanh nguồn thu ngân sách tỉnh như bia, xi măng, thuỷ điện,… Đồng thời đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào hoạt động một số cơ sở sản xuất mới để phát huy hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm việc khai thác khoáng sản trái pháp luật.

c) Phát triển các ngành dịch vụ

- Thực hiện các biện pháp đồng bộ để bình ổn giá; tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát thị trường, giá cả trên địa bàn, nhất là những mặt hàng thiết yếu, đấu tranh chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Tăng cường chỉ đạo hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo hoạt động ngân hàng trên địa bàn có bước tăng trưởng lành mạnh, an toàn và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

3. Đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư đối với các chương trình, dự án; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút, xúc tiến đầu tư; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

a) Về xây dựng cơ bản

- Triển khai đồng bộ Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy nhanh khối lượng thực hiện và tiến độ giải ngân các nguồn vốn XDCB, đôn đốc việc thu hồi vốn ứng, đốc thúc các chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2013 đảm bảo đúng tiến độ, nguồn vốn và đối tượng theo quy định. Tích cực thu hút, bổ sung các nguồn vốn để hoàn thành các công trình dở dang, đặc biệt quan tâm tập trung bổ sung nguồn vốn cho các công trình trọng điểm như bệnh viện, trường học,...

b) Về xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư. Tăng cường thu hút đầu tư, đặc biệt chú trọng thu hút đầu tư theo các lĩnh vực kêu gọi đầu tư của tỉnh, các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA.

- Tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng cho các nhà đầu tư. Tập trung chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho dự án triển khai đúng tiến độ. Hoàn thiện đầu tư hạ tầng để có quỹ đất sạch thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; thu hồi các dự án đã quá hạn mà chưa triển khai để giao cho nhà đầu tư khác có năng lực.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; triển khai kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân năm 2013.

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách

- Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tập trung chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế, chống gian lận thuế và khai thác các nguồn thu mới, đẩy mạnh việc khai thác nguồn thu sử dụng đất...

- Quán triệt việc thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt Chỉ thị số 09/2013/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2013.

5. Chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường

a) Về giáo dục và đào tạo

Chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới 2013-2014; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo.

b) Về lĩnh vực y tế, dân số

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y đức trong các cơ sở khám chữa bệnh. Nâng cao chất lượng công tác y tế cơ sở, thực hiện tốt việc đưa bác sĩ về làm việc ở tuyến cơ sở. Tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống HIV/AIDS. Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình Dân số kế hoạch hoá gia đình, đẩy mạnh công tác truyền thông dân số nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm sinh, hạn chế sinh con thứ 3 trở lên.

- Tích cực triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn và vừa xảy ra, nhất là trong mùa mưa bão, sau lũ lụt.

c) Lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục thể thao

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng. Chấn chỉnh các tồn tại trong tổ chức lễ hội, quản lý di tích. Tập trung hoàn thành việc xây dựng hồ sơ Dân ca ví, giặm Nghệ-Tĩnh trình UNESCO công nhận Di sản văn hoá phi vật thể thế giới

và phối hợp tổ chức Liên hoan Dân ca ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2013. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

d) Về lĩnh vực khoa học công nghệ

Thực hiện tốt 12 chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp tỉnh; đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động khoa học và công nghệ theo hướng hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ, khuyến khích và tôn vinh các nhà khoa học có tài, đóng góp nhiều cho tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

e) Về giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo và xử lý các vấn đề vướng mắc

- Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; đảm bảo an toàn lao động. Thực hiện tốt kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn theo nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013. Đẩy mạnh xã hội hoá về đào tạo nghề để giải quyết việc làm tại chỗ.

- Chỉ đạo thực hiện các dự án xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào các dân tộc đặc biệt khó khăn đúng mục tiêu, đúng địa bàn, đúng đối tượng; xây dựng mô hình kinh tế gắn với đánh giá hiệu quả và nhân rộng mô hình. Tiếp tục chỉ đạo 4 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Quỳ Châu triển khai đề án giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30ª của Chính phủ, gắn với rà soát các dự án nhằm tránh dàn trải để tập trung đầu tư cho các dự án có hiệu quả cao.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công. Bảo vệ chăm sóc trẻ em nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngăn chặn phát sinh mới các tệ nạn xã hội; thực hiện hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiện.

6. Phòng chống thảm hoạ, thiên tai, cháy rừng

- Các ngành, các cấp chủ động phòng, chống thảm hoạ, thiên tai. Cảnh giác đề phòng đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, có kế hoạch khắc phục hậu quả do thiên tai thảm hoạ gây ra, đáp ứng yêu cầu cần thiết của nhân dân trong mọi tình huống. Tích cực phòng chống cháy rừng và phòng chống lụt bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán, cháy rừng và bão lụt gây ra.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

a) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung rà soát, kiến nghị đơn giản hoá thủ tục hành chính. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên khoáng sản, rừng, môi trường, biên chế...

b) Sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính, đảm bảo có hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật với cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Kiểm tra, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức yếu kém về trình độ và phẩm chất đạo đức.

c) Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

8. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt khiếu nại tố cáo của công dân

a) Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nắm chắc tình hình, chủ động xử lý kịp thời các vụ việc mới phát sinh. Chú trọng an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh biên giới, vùng biển.

b) Thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là các dịp lễ.

c) Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời, các vụ việc khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để các vụ việc tồn đọng kéo dài hình thành các vụ việc phức tạp. Chỉ đạo triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

9. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong xã hội

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong việc tuyên truyền và chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch cho báo chí, nhất là những vấn đề mà dư luận quan tâm. Xử lý nghiêm minh các hành vi đưa tin sai sự thật, gây tâm lý hoang mang bất ổn trong xã hội, làm phương hại đến lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

HĐND tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc giám sát, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh nhà nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, động viên mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 94/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Trần Hồng Châu
Ngày ban hành: 17/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 94/2013/NQ-HĐND

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207653