• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 95/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An

Tải về Nghị quyết 95/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/2013/NQ-HĐND

Long An, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 53/2012/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 5 Về phân cấp đầu tư xây dựng, mua sm, điều chuyển, bán, thanh lý, thuê, cho thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, thu hồi, sản xuất kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An;

Sau khi xem xét tờ trình số 1777/TTr-UBND ngày 28/5/2013 của Ủy ban nhân dân tnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điu 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất sửa đổi, bổ sung mục II, Điều 1 của Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp đầu tư xây dựng, mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý, thuê, cho thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, thu hồi, sản xuất kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An, như sau:

1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động hoặc tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động

a) Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, thu hồi tài sản nhà nước thực hiện theo quy định tại Mục I, Điều 1 của Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND .

b) Trường hợp cần thiết phải sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích liên doanh, liên kết hoặc cho thuê tài sản nhà nước thì đơn vị phải lập phương án gửi cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan quản lý cấp trên xem xét và có văn bản gửi Sở Tài chính để thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đi với đơn vị cp tỉnh) hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã Kiến Tường, thành ph Tân An (gọi chung là cp huyện) thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cp huyện (đối với đơn vị cp huyện) xem xét, quyết định.

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

a) Việc điều chuyển, thu hồi tài sản nhà nước thực hiện như quy định đối với cơ quan nhà nước.

b) Việc sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích liên doanh, liên kết do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

c) Ngoài các loại tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý cấp trên đối với việc:

- Mua sắm tài sản từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn vốn huy động theo chế độ quy định đphục vụ cho hoạt động sự nghiệp hoặc sản xut kinh doanh, dịch vụ phù hợp với tiêu chun, định mức, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Thuê; cho thuê; bán, thanh lý; sa chữa, bảo dưỡng tài sản nhà nước; sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện. Những nội dung còn lại của Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý để thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trc, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An Khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 05/7/2013./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
-
Chính phủ (bc);
-
Ban Công tác Đại biểu Quốc hội (b/c);
-
VP.Quc hội, VP.Chính phủ (TP.HCM);
-
TT.TU, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
-
Đại biểu QH đơn vị tỉnh LA;
-
Đại biểu HĐND tnh khóa VIII;
-
Văn phòng UBND tỉnh;
-
Các Sở ngành, Đoàn thể tỉnh;
-
TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
LĐ và CV VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 95/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Đặng Văn Xướng
Ngày ban hành: 05/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 95/2013/NQ-HĐND

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272690