• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2013

Tải về Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/2014/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH SƠN LA NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế, xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Xét Tờ trình số 253/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; Báo cáo thẩm định số 463/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2013, như sau:

I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

:

11.217.268.616.713 đồng.

1. Thu bổ sung từ NSTW

:

6.854.165.530.400 đồng.

- Bổ sung cân đối

:

4.396.911.000.000 đồng.

- Bổ sung CT mục tiêu quốc gia và dự án

:

1.516.957.000.000 đồng.

- Ghi thu, ghi chi vốn vay nước ngoài

:

174.410.530.400 đồng.

- Bổ sung ngoài dự toán đầu năm

:

760.447.000.000 đồng..

- Bổ sung khác

:

5.440.000.000 đồng.

2. Thu ngân sách trên địa bàn

:

2.089.173.499.141 đồng.

- Ngân sách Trung ương được hưởng

:

59.311.621.066 đồng.

- Ngân sách địa phương được hưởng

:

2.029.861.878.075 đồng.

3. Các khoản thu quản lý qua ngân sách

:

29.908.397.394 đồng.

4. Thu xổ số kiến thiết

:

36.136.394.999 đồng.

5. Các khoản hạch toán ghi thu, ghi chi

:

335.361.764.392 đồng.

6. Thu kết dư ngân sách năm 2012

:

59.352.800.076 đồng.

7. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2012

:

1.653.284.718.411 đồng..

8. Vay đầu tư kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn

:

125.000.000.000 đồng.

9. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên

:

34.885.511.900 đồng..

II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

:

11.082.890.388.154 đồng.

1. Các khoản chi cân đối ngân sách

:

10.717.359.638.462 đồng.

- Chi đầu tư XDCB

:

281.229.022.977 đồng.

- Đầu tư từ cấp quyền sử dụng đất

:

39.175.061.000 đồng.

- Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân hàng PT

:

129.930.614.000 đồng.

- Chi đầu tư từ nguồn vốn ngân sách ĐP

:

278.903.802.505 đồng.

- Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp

:

1.493.588.000 đồng.

- Chi trả nợ gốc vốn vay

:

51.800.000.000 đồng.

- Chi thường xuyên

:

6.848.892.939.878 đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

:

1.200.000.000 đồng.

- Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2013 sang năm 2014

:

1.445.314.264.637 đồng.

+ Ngân sách cấp tỉnh

:

791.804.013.721 đồng.

(Hạch toán tạm ứng: 58.750.072.000 đồng)

+ Ngân sách cấp huyện, thành phố

:

622.123.596.369 đồng.

+ Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn

:

31.386.654.547 đồng.

- Chi CTMTQG và thực hiện mục tiêu

:

1.597.194.833.565 đồng.

+ Chi CTMT quốc gia, 135, 661

:

712.790.569.585 đồng.

+ Chi CTMT thực hiện nhiệm vụ khác

:

884.404.263.980 đồng.

- Chi nộp ngân sách cấp trên

:

42.225.511.900 đồng.

2. Chi quản lý qua ngân sách

:

338.700.726.992 đồng.

3. Đầu tư từ nguồn thu XSKT

:

26.830.022.700 đồng.

C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG : 75.066.607.493 đồng.

1. Kết dư ngân sách cấp tỉnh : 14.820.122.193 đồng.

+ Chuyển vào quỹ dự trữ tài chính địa phương : 7.410.061.000 đồng.

+ Chuyển vào thu ngân sách tỉnh năm 2014 : 7.410.061.193 đồng.

2. Kết dư ngân sách huyện, thành phố: 46.139.136.903 đồng, chuyển 100% vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2014.

3. Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn: 14.107.348.397 đồng, chuyển 100% vào thu ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2014.

(có Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Thường trực HĐND, UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội phê chuẩn theo quy định của Luật NSNN.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- VP QH, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- UB Kinh tế của Quốc hội;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Bộ Tài chính, Bộ KHĐT, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ TC, Bộ KHĐT, Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội; UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CV VP Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 95/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 04/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262773