• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


 

Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Tải về Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Pháp lệnh số:  ……./2016/UBTVQH14

 

DỰ THẢO

 

 

PHÁP LỆNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 35/2007/PL-UBTVQH11 ; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/PL-UBTVQH13

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng:

1. Bổ sung Khoản 3 Điều 15 như sau:

"3. Bà mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng hoặc được phong tặng nhưng đã chết mà chưa được hưởng phụ cấp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này thì thân nhân được hưởng khoản trợ cấp một lần."

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 18 như sau:

"1. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được truy tặng hoặc được phong tặng nhưng đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì thân nhân được hưởng khoản trợ cấp một lần".

3. Sửa đổi Khoản 4 Điều 3 Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13 như sau:

"a) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên trước ngày 01 tháng 9 năm 2012 thì được hưởng các chế độ ưu đãi theo mức tương ứng quy định tại Pháp lệnh này.

b) Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động dưới 81% thì chuyển sang hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%;

Trường hợp đã có biên bản giám định y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% thì hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức tương ứng quy định tại Pháp lệnh này;

c) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận từ ngày 01 tháng 9 năm 2012 được hưởng trợ cấp theo quy định của Pháp lệnh này;

d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn việc xác định, chuyển đổi mức trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học".

Điều 2.

1. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng    năm 2017.

2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này./.

 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2016

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: Khongso   Loại văn bản: Pháp lệnh
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội   Người ký: ***
Ngày ban hành: 30/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

530

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
320921